ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τεχνικής Υπηρεσίας.                
Βούλα 20-01-2016
Αριθ. Πρωτ.: 2167
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  

1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , προκηρύσσει επαναληπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ Δ.Ε. ΒΑΡΗΣ» με προϋπολογισμό 300.000,00 €.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από την Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου οδός Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πληροφορίες Κο Α. Μέμο τηλ.: 2132030465 FAX επικοινωνίας 213 20 30 439, μέχρι την Πέμπτη 04-02-2016 και ώρα 13.00 μ.μ.

Το τεύχος της μελέτης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του δήμου http://www.vvv.gov.gr/index.php/planning-texniki-ipiresia/tmima-meleton-kai-ergon όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναλάβουν την αναπαραγωγή του τεύχους με δική τους δαπάνη και επιμέλεια ή να το λάβουν από το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210 8970918 .

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμό απόφ. 464/2015 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:.7ΞΒΒΩΨΖ-7ΩΝ και την επανάληψη του ανοιχτού διαγωνισμού με την υπ’ αριθμό απόφ. 8/16 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 7ΨΘΔΩΨΖ-ΘΥ7

 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09-02-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.878,05 € ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον (9) μηνών & τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 (εννέα) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

                       `                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                              ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 72 guests και κανένα μέλος