ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

Βούλα 20-01-2016

Αριθ. Πρωτ.: 2166

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Α Ν Ο Ι Χ Τ Ο Υ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης , προκηρύσσει επαναληπτικό ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» με προϋπολογισμό 300.000,00 €.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από την Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου οδός Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πληροφορίες Κο Α. Μέμο τηλ.: 2132030465 FAX επικοινωνίας 213 20 30 439, μέχρι την Πέμπτη 04-02-2016 και ώρα 13.00 μ.μ.

Το τεύχος της μελέτης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του δήμου http :// www . vvv . gov . gr / index . php / planning - texnik i - ipiresia / tmima - meleton - ka i - ergon όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναλάβουν την αναπαραγωγή του τεύχους με δική τους δαπάνη και επιμέλεια ή να το λάβουν από το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210 8970918.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμό απόφ. 463/2015 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:.ΩΚΧ4ΩΨΖ-ΖΔΑ και την επανάληψη του ανοιχτού διαγωνισμού με την υπ’ αριθμό απόφ. 9/2016 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 601ΓΩΨΖ-ΨΤΠ.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09-02-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν 3669/08 (Κ.Δ.Ε.).

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 τάξη Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 τάξη Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.878,05 € ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον (9) μηνών & τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 (εννέα) μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ – ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική

Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Διαφήμιση (2)

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Διαφήμιση (1a)

ebdomi-dimosiefseis

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 96 guests και κανένα μέλος