ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη
Λαύριο - 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Ημ/νια: 19 -01-2016
Αρ. Πρωτ: 188
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής,

Προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί του τιμολογίου της μελέτης, για την “Προμήθεια απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευσης, που απαιτούνται για τη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου έτους 2016”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23 %.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, που βρίσκονται στην οδό Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, με ώρα έναρξης στις 09:00 και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών στις 10:00.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης προμηθευτών, κατάθεση ασύμφορων προσφορών, μερική κατακύρωση κ.λπ. ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στις 09Φεβρουαρίου 2016, στον ίδιο τόπο, τις ίδιες ώρες και με τους ίδιους όρους.

Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ορίζεται σε 1.200,00 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας και θα απευθύνεται στην Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να παραδώσει την παραγγελθείσα ποσότητα στον τόπο που εκτελεί εργασίες το συνεργείο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η προμήθεια διέπονται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και να παραλάβουν τη διακήρυξη και τα τεύχη δημοπράτησης από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, στην οδό Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, Τ.Κ. 19500, τηλ. 22920-22109 έναντι του ποσού των 10,00 €, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του ταμείου (08:00-13:00) έως την Παρασκευή 29-01-2016, εναλλακτικά από τον ιστότοπο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ (www.deyathl.gr), στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ή του ΚΗΜΔΗΣ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

Κρητικός Σταύρος

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 91 guests και κανένα μέλος