ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΡΩΠΙ, 30-12-2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Της αριθμ. Πρωτ. 24961/2015 Απόφασης Δημάρχου

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή πέραν από

το υποχρεωτικό ωράριο για το α’ εξάμηνο του 2016 και μέχρι 30-06-2016 η οποία

δεν θα υπερβαίνει τις 20 ώρες μηνιαίως για την Προϊσταμένη του Τμήματος

Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Ιωάννα Πετιμεζά του Αντωνίου που τηρεί και

συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας .

Από την ανωτέρω απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του

προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 ύψους 615,6ευρώ περίπου, για το α’ εξάμηνο του 2016 από τον

Κ.Α. 10-6012.002.

 

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79

παρ. 4 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δημήτριος Ν. Κιούσης

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 106 guests και κανένα μέλος