ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Βαθμός Ασφαλείας
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                 Βάρη 11/12/2008
ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ                                                 Αρ. Πρωτ.: 16160 Βαθμός προτ.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ταχ. Δ/νση: Βασ. Κων/νου 25 Τ.Κ. 166 72
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ.ΤΗΛ.: 213-2030455, FAX: 213-2030449

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμαρχος Βάρης Αττικής διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου ως περίπτερο – αναψυκτήριο τύπου καντίνας που βρίσκεται στην πλατεία «Πηγάδι» Κόρμπι. Το εν λόγω μίσθιο θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του προσωπικού των λεωφορείων, των επιβατών και των κατοίκων του συνοικισμού Κόρμπι.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Ιανουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:30π.μ. και ώρα λήξης 11:00π.μ.

Στην περίπτωση που κατά την ημέρα της πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας δεν παρουσιαστεί κανείς πλειοδότης, αυτή θα επαναληφθεί με την ίδια επιτροπή και τους ίδιους όρους στις 16 Ιανουαρίου 2009, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:30π.μ. και ώρα λήξης 11:00π.μ. στον ίδιο τόπο.

Ως ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 12.000,00 ευρώ.

Το μίσθωμα θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου ως εξής:

Με την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού το 50% του επιτευχθησομένου μισθώματος, το δε υπόλοιπο εντός Α’ πενθημέρου του μήνα Ιουνίου 2009.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας: α) εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ορίζεται στο ποσό των 1.200,00 € και αποδεικνύεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας β) πρόσφατη φορολογική ενημερότητα ότι δεν είναι οφειλέτης του Δημοσίου και βεβαίωση ότι δεν οφείλει στο Δήμο και γ) έναν εγγυητή ο οποίος θα προσκομίσει ταυτότητα, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης και φορολογική ενημερότητα.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και μέχρι την 31-12-2009.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (τηλ. 213-2030455, κ. Μάρκος Τσακίρης).

Ο Δήμαρχος
Παναγιώτης Καπετανέας

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 235 επισκέπτες και κανένα μέλος