ΑΔΑ: Ψ161ΩΗΔ-ΚΧ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ : 24960
Χαλάνδρι 17 / 11 / 2015
Αριθ. Πρωτ: 33921

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Έργο Συντηρήσεων και Διαμορφώσεων εντός του Κοιμητηρίου» Α.Μ. 12/2015, με προϋπολογισμό 400.000,00€ με ΦΠΑ.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με συνολικό προϋπολογισμό 326.178,86€ (συμπεριλαμβά-

νονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα, προμήθεια και αναθεώρηση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αγ. Γεωργίου 34 & Φ. Λίτσα (2ος όροφος) μέχρι την Πέμπτη 10/12/2015.

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού δύο (2,00) Ευρώ, εκτός αν επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2023989 - 980, FAX επικοινωνίας 213 2023805, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κος Π. Ζωγράφος και κα Μ. Γιαννακοπούλου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/12/2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι Α2 τάξη και άνω

για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.523,58 € και με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες..

Το έργο χρηματοδοτείται από τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ του ΔΗΜΟΥ.

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 239 guests και κανένα μέλος