ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                       
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚONOMΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   |   ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΔΗΜ. ΧΡ. ΜΠΕΚΑ & ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ,
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΣΠΑΤΑ   Τ.Κ.: 190 04
Πληροφορίες: Κ. Αντωνοπούλου - Αικ. Αλούπη,
Τηλ.: 213 2007395 -396, Fax.: 210 6630163       
Σπάτα, 18/11/2015   |   Αρ. Πρωτ.: 37990

 

ΘΕΜΑ: Περίληψη της διακήρυξης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με τίτλο «Αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου & προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας»

 

Έχοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις, ο Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος προκηρύσσει:

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία με τίτλο «Αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου & προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο ταχυδρομικό τέλος για την αποστολή της επιστολικής αλληλογραφίας». Ο χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 179.085,54 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Τα CPV της προμήθειας είναι τα εξής: 64121100-1, 79800000-2

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται σε 2% του προϋπολογισμού της προμήθειας (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ποσού δυο χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτών (2.265,60 €) για την κατηγορία Α και ποσού εξακοσίων σαράντα έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (646,36 €) για την κατηγορία Β. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού για δημοσίευση στο ΦΕΚ.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 134-138 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ 60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ 118/07. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τουλάχιστον (90) ημέρες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ στο ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη ΕΣΗΔΗΣ

www.promitheus.gov.gr

Παρασκευή 20/11/2015

Δευτέρα 23/11/2015

Τρίτη 1/12/2015

και ώρα 13:00 μ.μ.

 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης βρίσκεται διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου, www.spata-artemis.gr, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) που τηρείται στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και στο ΕΣΗΔΗΣ.

 

Αιτήματα για συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από εγγεγραμμένους προμηθευτές, στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

 

                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

                                                                                             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 135 guests και κανένα μέλος