ΑΔΑ: 6Ξ15ΩΨΖ-8Σ4
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.
Βούλα ,12-11-2015
Αριθ. Πρωτ.: 49615
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
1. Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» με προϋπολογισμό 500.000,00 €.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους από την Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου οδός Βασ. Κωνσταντίνου 25, 16672, Βάρη, Πληροφορίες Κα Αλ. Σαμπάνη τηλ.:
2132030469,487, FAX επικοινωνίας 213 20 30 439, μέχρι την Πέμπτη 3-12-2015 και ώρα 13.00 μ.μ.
Το τεύχος της μελέτης θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο site του δήμου www.vvv.gov.gr όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη μελέτη. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναλάβουν την αναπαραγωγή του τεύχους με δική τους δαπάνη και επιμέλεια ή να το λάβουν από το φωτοτυπείο με επωνυμία FOTOCOPY ΒΑΡΗΣ Δ/νση Αναργυρούντος 43 έναντι εκκλησίας Βάρης 210
8970918.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β και εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή με την υπ.αριθμ. απόφ. 421/2015 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΡ2ΕΩΨΖ-8ΡΒ .
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8-12-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με το σύστημα ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 του ΚΔΕ.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί : α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και γ)
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8130,08 € ευρώ και ισχύ τουλάχιστον (9) μηνών & τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 (εννέα) μήνες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 98 guests και κανένα μέλος