Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Παλλήνη 30/10/2015

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:702

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών των Αθλητικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π. με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ (8) μήνες

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης ύστερα από την υπ’ αριθ. 128/2015 απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με την με αρ. Πρωτ. οικ. 17122/19-5-2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΤΜ3465ΦΘΕ-60Φ) που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4325/2015, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση και χρονική διάρκεια μέχρι οκτώ (8) μήνες, συνολικά εικοσιοκτώ (28) άτομα για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών (με αντίτιμο) των Αθλητικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου& Αριστείδου, Τηλ. επικοινωνίας: 210-6619937, ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 2-11-2015 και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες με αποκλειστική προθεσμία έως και την Τέταρτη 11-11-2015.

 

Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των προαναφερόμενων χρονικών περιθωρίων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναλυτική περιγραφή θέσεων, δικαιολογητικά και προσόντα αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης.

Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.

Αθανάσιος Ζούτσος

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 200 guests και κανένα μέλος