ΑΔΑ: ΩΒΨΙΩΨΖ-ΞΥ9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Βούλα, 14/10/2015

Αρ. πρωτ. 45110

 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 Ν. 3669/2008 «Περί Κωδικοποίησης Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων».

 

Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης,

1. Προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ με συνολικό προϋπολογισμό 100.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) με βάση τα συντασσόμενα τεύχη της (138/2015) μελέτης του Δήμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Δ.Ε. (Ν.3669/2008 τ116Α΄), όπως κάθε φορά ισχύουν και σε εκτέλεση της με αριθμό 362/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Το έργο αφορά την ανακατασκευή και την συντήρηση των Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης.

 

2. Το έργο είναι κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 81.300,81€ (περιλαμβανομένων δαπάνης εργασιών, ΓΕ, ΟΕ και απροβλέπτων).

 

3. Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν με δική τους δαπάνη τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, (Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 166 72 ΒΑΡΗ) κάθε εργάσιμη ημέρα και από ώρα 9:00 π.μ. έως 1:30 μ.μ. μέχρι και την 05-11-2015, ημέρα Πέμπτη. Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 - 2030420, FAX επικοινωνίας 213 - 2030439, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ανδρέας Δάγλας Πολιτικός Μηχανικός.

 

4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Βάρης (Βασιλέως Κωνσταντίνου 25, 166 72 ΒΑΡΗ), στις 10/11/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.μ. (ώρα λήξης αποδοχών προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. με σύστημα υποβολής προσφορών, το οποίο περιλαμβάνει την υποβολή προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/2008.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

 

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ» προϋπολογισμού 81.300,81€ (περιλαμβα-νομένων δαπάνης εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απροβλέπτων) και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου,

 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι Προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

 

γ) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

 

Περισσότερες λεπτομέρειες αναφέρονται στο τεύχος της Διακήρυξης.

 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.626,02 ΕΥΡΩ (2% του συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης του έργου χωρίς Φ.Π.Α. & αναθεώρηση) και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και βεβαιώνεται με την προσκόμιση γραμμάτιου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή εγγυητική επιστολή από το ΤΣΕΜΔΕ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

 

7. Το έργο θα βαρύνει τις πιστώσεις του Δήμου από ΣΑΤΑ.

 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.

 

8. Η προθεσμία για την κατασκευή και πλήρη αποπεράτωση του όλου έργου είναι έξι (6) μήνες.

 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βάρης - Βούλας – Βουλιαγμένης.

 

Ο Δήμαρχος

 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 125 guests και κανένα μέλος