ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 2, Τ.Κ.: 166 71 ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Πληροφ.: Κ.Δημητροπούλου, Τηλέφωνο: 213 2020772-71, Fax: 213 2020779

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ― Site: www.vvv.gov.gr

Βουλιαγμένη:24/09/2015

Αρ. πρωτοκόλλου: 3420

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΤΟ ΝΠΔΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
 
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις όμοιες του Ν. 3812/2009 καθώς και του ΠΔ 524/1980 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ.

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4257/2014 για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου μέσω αντιτίμου ωφελουμένων.

 3. Την υπ’ αριθμ. 12/2015 Απόφαση του Δ.Σ περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου που θα αμείβονται μέσω αντιτίμου για τις ανάγκες των αθλητικών και καλλιτεχνικών τμημάτων του ΟΑΠΠΑ.

 4. Το υπ’ αριθμ. 12993/22-5-2015 έγγραφο του ΥΠ.Δ.Μ.&Η.Δ. περί έγκρισης με την υπ’ αρίθμ. 16775/18-5-2015 (ΑΔΑ:7ΣΘ7465ΦΘΕ-8ΧΓ) ΚΥΑ του ΥΠ.Δ.Μ.&Η.Δ. και Οικονομικών πρόσληψης εκπαιδευτικού/καλλιτεχνικού προσωπικού (11 ατόμων) με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου που θα αμείβονται μέσω αντιτίμου που επιβάλλεται στους ωφελούμενους.

 5. Τον Ο.Ε.Υ. του ΟΑΠΠΑ που δημοσιεύθηκε με το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 516/Β΄/28-2-2014

 6. Την υπ΄αριθμ. 77/2015 Απόφαση του Δ.Σ. «Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων εκπαιδευτικού προσωπικού για τις ανάγκες των αθλητικών και καλλιτεχνικών τμημάτων του ΟΑΠΠΑ με σύμβαση ορισμένου χρόνου με αντίτιμο (Σχετ. :Το υπ’ αριθμ. 12993/22-5-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»

 7. Το υπ΄αρίθμ.60539/33568/25-08-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έλεγχο νομιμότητας της υπ΄αριθμ. 77/2015 απόφασης του Δ.Σ.

 8. Την υπ΄ αρίθμ. Πρωτ.:680/11-3-2015 Βεβαίωση Προέδρου του οργανισμού περί ύπαρξης πιστώσεων.

 9. Την ανάγκη για κάλυψη της λειτουργίας και ανάπτυξης των τμημάτων του φορέα καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει στους δημότες.

 10. Την υπ΄αριθμ. 88/2015 Απόφαση του Δ.Σ.(ΑΔΑ:ΨΠΨΑΟΚ0Κ-ΑΛΚ) με θέμα «Έγκριση όρων ανακοίνωσης πρόληψης του εκπαιδευτικού/καλλιτεχνικού προσωπικού που θα αμείβεται αποκλειστικά με αντίτιμο».

 11. Το υπ΄ αρίθμ. αρ.240 του ν.3463 περί αναπλήρωσης Προέδρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Τη πρόσληψη συνολικά έντεκα (11) ατόμων ως έκτακτο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΟΑΠΠΑ, αμειβόμενο αποκλειστικά από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο που εισπράττει ο οργανισμός , για τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου μέσω αντιτίμου ωφελουμένων, κατά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα) ως ακολούθως :
Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στην Αντισφαίριση
Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στον Κλασικό Αθλητισμό
Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στη Ρυθμική Γυμναστική
Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στην Ενόργανη Γυμναστική
Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στην Ιστιοπλοΐα
Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα σε αθλητικές δραστηριότητες κλειστών χώρων ήΓυμναστηρίων
Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στην Καλαθοσφαίριση
Ένας (1) ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα στο Ποδόσφαιρο.
Ένας (1) ΠΕ Καθηγητής Εικαστικών (ΑΣΚΤ)
Ένας (1) ΠΕ Θεατρολόγος
Ένας (1) ΔΕ Χοροδιδάσκαλος Μοντέρνου Χορού
ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Έως 8 ΜΗΝΕΣ
 
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 • ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με την αντίστοιχη ειδικότητα

 • ΠΕ Καθηγητής Εικαστικών (ΑΣΚΤ): Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα Σχολής ή τμήματος ΑΕΙ, Καλών Τεχνών, Εικαστικών κα Εφαρμοσμένων Τεχνών ή κάτοχοι Μεταπτυχιακού Εικαστικών Τεχνών

 • ΠΕ Θεατρολόγος: Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτερης Δραματικής Σχολής, ή υποκριτικής, ή κάτοχοι Μεταπτυχιακού θεατρικών σπουδών

 • Δε Χοροδιδάσκαλος Μοντέρνου Χορού: Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ή Δίπλωμα αναγνωρισμένου ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού, χορογραφία, σύγχρονο χορό

Προσόντα Πρόσληψης
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 23 έως 65 ετών , να έχουν τα τυπικά προσόντα, να έχουν υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν.υπ΄αρίθμ. 3584 (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική αντίληψη και απαγόρευση, κλπ.).
 
Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: δέκα (10) ημέρες από τη Δευτέρα 28/9/2015 έως και την Τετάρτη 7/10/2015. Πληροφορίες, ολόκληρη η ανακοίνωση και το έντυπο αίτησης παρέχονται στη ιστοσελίδα του ΟΑΠΠΑ (www.vvv.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο στα γραφεία του οργανισμού μας (Αφροδίτης 2 Βουλιαγμένη) Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 8:00΄- 13:30΄.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης αποστολής δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυμεταφοράς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημερομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΟΑΠΠΑ

α/α ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ
 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 126 guests και κανένα μέλος