ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ          Προϋπ.: 319.435,85 ευρώ (με ΦΠΑ)
ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 13267/8-9-2015          

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ του Νομού Αττικής διακηρύττει ότι εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές (με το σύστημα της προσφοράς επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 609/85 καθώς και τις διατάξεις του Ν.1418/84, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.2229/94 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του Ν.2338/95 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το Ν.1418/84, το Π.Δ. 609/85 και τον Ν.2229/94, ως επίσης και των Δ/των και Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του Ν.1418/84 και ήθελαν ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έργου, ήτοι τα Π.Δ. 23/93 και 85/95 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Το έργο θα δημοπρατηθεί για το σύνολο του προϋπολογισμού της μελέτης ήτοι για ποσό 319.435,85€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η Δημοπρασία θα γίνει την 29/9/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής υπηρεσίας του ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ Καραολή & Δημητρίου 38Α Τ.Κ. 19002.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην επιτροπή διαγωνισμού. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

1. Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Β. Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνάι για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199 παρ. 2 γ. Περ.ββ) του ν.4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ.3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δεν που αναγράφει λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ανέρχεται σε 5.194.08 ευρώ και θα απευθύνεται προς ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ του Νομού Αττικής.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνισμούς και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ.2) με στοιχεία 2,4,5,6,7 και 8, διατίθενται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παιανίας, Πληροφορίες: κ. Καλαντζή Βασιλική 2132030749 και κ. Καββαδία Χρήστο – Ανδρέα 2132030718.

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20 ευρώ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Συγχρόνως παρέχεται η διάθεση των τευχών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.paiania.gov.gr σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ στην ίδια μορφή διατίθενται και από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παιανίας σε εξωτερική μονάδα αποθήκευσης που θα προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Ο Δήμαρχος

Σπυρίδων Ν. Στάμου

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 232 guests και κανένα μέλος