ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                  

ΚΟΡΩΠΙ,   3-09-2015

 

                                                                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

                                                   Της αριθ. 214/2015 Απόφασης

                                 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας

με θέμα ‘Έγκριση παράτασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» στην οδό Αττικής.’

 

               Στο Κορωπί στις   3 Σεπτεμβρίου του έτους 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

     Κρωπίας :

                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

         Εγκρίνει την παράταση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» στην οδό Αττικής όπως αυτές περιγράφονται στην με αριθμό 65/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και στην με αριθμό 16288/2015 εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών,

         Σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη, προβλέπεται αποκλεισμός της οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Παιανία-Αθήνα, από την διασταύρωσή της με την οδό Νάξου μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Κων.Ι.Λάμπρου. Η κατάληψη καθώς και η κυκλοφοριακή μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε τρεις (3) διαφορετικές φάσεις. Κάθε φάση θα εκκινεί εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες της προηγούμενης.

  • Φάση 1η

Προβλέπεται αποκλεισμός της οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Παιανία-Αθήνα, από την διασταύρωσή της με την οδό Ύδρας μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Αντ. Κιούση σε μήκος 530,00μ.

            Η κίνηση των οχημάτων που κινούνται στην οδό Αττικής με κατεύθυνση προς Παιανία-Αθήνα, θα εκτρέπεται δεξιά στην οδό Ύδρας, αριστερά στην οδό Αντ. Κιούση και με δεξιά εκτροπή θα επανέρχονται στην οδό Αττικής.

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια.

  • Φάση 2η

Προβλέπεται αποκλεισμός της οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Παιανία-Αθήνα, από την διασταύρωσή της με την οδό Αγίας Παρασκευής μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Νάξου σε μήκος 490,00μ.

            Η κίνηση των οχημάτων που κινούνται στην οδό Αττικής με κατεύθυνση προς Παιανία-Αθήνα, θα εκτρέπεται αριστερά στην οδό Αγίας Παρασκευής, δεξιά στην Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και μέσω της Λεωφόρου Λαυρίου θα κατευθύνονται προς Παιανία-Αθήνα. Επισημαίνεται ο αποκλεισμός της κυκλοφοριακής λωρίδας της οδού Νάξου που κατευθύνεται προς την Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια.

  • Φάση 3η

Προβλέπεται αποκλεισμός της οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Παιανία-Αθήνα, από την διασταύρωσή της με την οδό Κων.Ι.Λάμπρου μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Ύδρας σε μήκος 180,00μ.

Η κίνηση των οχημάτων που κινούνται στην οδό Αττικής με κατεύθυνση προς Παιανία-Αθήνα, θα εκτρέπεται στην διασταύρωση της οδού Αττικής με την οδό Κων.Ι.Λάμπρου με αριστερή και δεξιά κίνηση στην λωρίδα κατεύθυνσης της οδού Αττικής με κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο και κατόπιν στην διασταύρωση της οδού Αττικής με την οδό Ύδρας με δεξιά και αριστερή κίνηση θα επανέρχεται στην λωρίδα κατεύθυνσης της οδού Αττικής με κατεύθυνση προς Παιανία-Αθήνα. Επισημαίνεται ο αποκλεισμός της οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Μαρκόπουλο, από την διασταύρωσή της με την οδό Ασκληπιού μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Ύδρας σε μήκος 50,00μ. και ο αποκλεισμός της οδού Αττικής, στο ρεύμα κατεύθυνσης προς Μαρκόπουλο, από την διασταύρωσή της με την οδό Σπύρου Δάβαρη μέχρι την διασταύρωσή της με την οδό Κων. Ι. Λάμπρου σε μήκος 60,00μ. Σημειώνεται επίσης η μονοδρόμηση της οδού Ασκληπιού με κατεύθυνση προς Μαρκόπουλο.

Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά εκτός Κυριακής, από τις 7:30 π.μ. έως τις 19:30 μ.μ. Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια. Η παράταση αφορά χρονικό διάστημα δύο μηνών από την ημέρα έκδοσης της σχετικής άδειας.

Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανονιστικού χαρακτήρα και θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφασης κατά το πλήρες κείμενό της στο δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

 

  • Η με αριθμό 214/2015 απόφαση του Δ.Σ. κατά το πλήρες κείμενό της μαζί με τα σχετικά σχέδια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων βρίσκονται αναρτημένα στο Δημοτικό κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47).

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Ν. Κιούσης

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 107 guests και κανένα μέλος