ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ                                                                 

ΚΟΡΩΠΙ,   3-09-2015

 

 

                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ

                                               Της αριθ. 213/2015 Απόφασης

                              του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας

με θέμα ‘Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της οδού Δάβαρη για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου –

Παιανίας» για διάστημα τριών μηνών.’

 

                Στο Κορωπί στις   3 Σεπτεμβρίου του έτους 2015 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

     Κρωπίας :

                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

         Εγκρίνει   τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της οδού Δάβαρη για την εκτέλεση εργασιών του έργου «Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών Κορωπίου – Παιανίας» για διάστημα τριών μηνών όπως αναφέρονται στην με αριθμό 64/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, και στην με αριθμό πρωτ. 16373/2015 εισήγηση των τεχνικών υπηρεσιών, και   περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και τα συνημμένα σχέδια, υπό την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης των εμπλεκομένων αρμοδίων Υπηρεσιών & Οργανισμών.

       Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, η κυκλοφοριακή μελέτη προβλέπει ολικό αποκλεισμό της οδού Δάβαρη από την διασταύρωσή της με τον κόμβο του προαστιακού σταθμού Κορωπίου μέχρι την διασταύρωσή της με τον κυκλικό κόμβο που συμβάλλουν οι οδοί Δάβαρη και Αττικής.

       Η κίνηση των οχημάτων που κινούνται στην οδό Αττικής με κατεύθυνση προς τον Προαστιακό σταθμό Κορωπίου, θα εκτρέπεται δεξιά στην Παλαιά Περιφερειακή Κορωπίου, αριστερά στην Λεωφόρο Κορωπίου – Αεροδρομίου, αριστερά στην Λεωφόρο Μαρκοπούλου, αριστερά στον κόμβο του προαστιακού σταθμού Κορωπίου και με δεξιά εκτροπή θα επανέρχονται στην οδό Δάβαρη.

       Η κίνηση των οχημάτων που κινούνται από τον σταθμό Προαστιακού Κορωπίου με κατεύθυνση προς την οδό Αττικής, θα εκτρέπεται αριστερά στον κόμβο του προαστιακού σταθμού Κορωπίου και με δεξιά εκτροπή στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου, δεξιά στη Λεωφόρο Κορωπίου – Αεροδρομίου, δεξιά στην Παλαιά Περιφερειακή Κορωπίου και διαμέσου του κυκλικού κόμβου θα εισέρχονται στην οδό Αττικής.

       Για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη σήμανση για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων όπως αυτή εμφανίζεται στα συνημμένα σχέδια. Οι εργασίες θα εκτελούνται καθημερινά εκτός Κυριακής, από τις 7.30 π.μ. έως τις 19.30 μ.μ. Οι εργασίες εκσκαφών και τοποθέτησης αγωγών θα διαρκέσουν τρείς μήνες από την ημέρα έκδοσης της σχετικής άδειας.

         Η εν λόγω απόφαση θα είναι κανονιστικού χαρακτήρα και θα διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 79 και 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006). Για το λόγο αυτό θα απαιτηθεί η δημοσίευση της απόφασης κατά το πλήρες κείμενό της στο δημοτικό κατάστημα του δήμου, σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτής σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

  • Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διαβιβασθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες ( Δ9, Τροχαία Αττικής, Περιφέρεια Αττικής , ΟΑΣΑ, ΚΤΕΛ) προκειμένου να εγκριθούν οι προτεινόμενες εναλλακτικές διαδρομές.
  • Η με αριθμό 213/2015 απόφαση του Δ.Σ. κατά το πλήρες κείμενό της μαζί με τα σχετικά σχέδια των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων βρίσκονται αναρτημένα στο Δημοτικό κατάστημα (Βασ. Κων/νου 47).

                                                                                                     Ο Δήμαρχος

 

                                                                                            Δημήτριος Ν. Κιούσης

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 98 guests και κανένα μέλος