ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 80-88
Ταχ. Κώδικας : 11741
Πληροφορίες : Ε. Πλιάκα
Τηλέφωνο : 2132065044
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διακηρύττει ότι:
 
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές , με σύστημα «των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης» του άρθρου 6 του ΚΔΕ, η εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ.Κ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ», συνολικής δαπάνης 412.419,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
 
2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 412.419,00 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%).
 
3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β.
 
4. Η δημοπρασία θα γίνει την 8/9/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Δ/νσης Τ.Ε. Περιφέρειας Αττικής ( Λ. Συγγρού 80-88 , 5ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής.
Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται).
 
5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη 1η και άνω στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη, δ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
 
6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (αρ. ενάρ. Έργου κωδ. ΠΔΕ ΕΠ0858/ 2009ΕΠ08580066) και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 και από τον Δήμο Ωρωπού, με πίστωση για το 2015 262.087,74 ευρώ.
 
7. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 6.706,00 ΕΥΡΩ (έξι χιλιάδες επτακόσια έξι ευρώ) αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ε.Τ.Α.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 άρθρα 23 και 27, απευθύνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της διακήρυξης δημοπρασίας και ισχύ τουλάχιστον εννέα μηνών και τριάντα ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.
 
8. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορηθούν για την μελέτη του έργου κ.λ.π. τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π. Αττικής , Λ. Συγγρού 80-88, 5ος όροφος, γραφείο 500, τηλ. 2132065313, μέχρι και την 3/9/2015 ημέρα Πέμπτη. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους στην τιμή κόστους αναπαραγωγής τους.
 
9 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.
 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής
Χρήστος Καραμάνος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 311 επισκέπτες και κανένα μέλος