ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑΣ Υ2 ΚΑΙ Υ3

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.900,00€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 23%

Αρ. Διακήρυξης: 21596/26-06-2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑΣ Υ2 ΚΑΙ Υ3»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.900,00 € Πλέον Φ.Π.Α 23%
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ίδιοι Πόροι Δήμου Ωρωπού

Ο Δήμος Ωρωπού προκηρύσσει Πρόχειρο Ανοιχτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνες με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της 10/2015 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου για την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑΣ Υ2 ΚΑΙ Υ3».

Η προμήθεια περιλαμβάνει:

• Yποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα γεώτρησης, κατάλληλο για τοποθέτηση εντός γεώτρησης σε βάθος 180m. Η παροχή της αντλίας θα είναι 300-320m3/h σε μανομετρικό ύψος 150 Μ.Σ.Υ. και ισχύος 250 ΗΡ-380V.

• Yποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα σε διάταξη booster. Η παροχή της αντλίας θα είναι 300m3/h σε μανομετρικό ύψος 80 Μ.Σ.Υ. και ισχύος 125 ΗΡ-380V.

1. Oι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο τεύχος «Τεχνικές Προδιαγραφές». Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 73.677,00 € από τα οποία 59.900,00 για αξία της προμήθειας και 13.777,00 για ΦΠΑ 23%.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα (Ατομικές Επιχειρήσεις)

β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά (Ομόρρυθμες ή Ετερόρρυθμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και Ανώνυμες Εταιρείες)

γ) Συνεταιρισμοί με την προϋπόθεση ότι ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

δ) Ενώσεις προμηθευτών – Κοινοπραξίες

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωρωπού τα τεύχη δημοπράτησης, καθώς και τα έντυπα της προσφοράς (τιμολόγιο προσφοράς, έντυπο οικονομικής προσφοράς – προϋπολογισμός προσφοράς που θα συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τους διαγωνιζόμενους) έως και μία ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και ώρα 14:30. Η συμπλήρωση των φύλλων συμμόρφωσης είναι υποχρεωτική.

Αρμόδιος Υπάλ. Επικοινωνίας: Σταμάτης Λάτσας, τηλ: 22953-20337, Fαx: 22953-20328

Οι προσφορές μπορούν να σταλούν ή να κατατεθούν στο γραφείο πρωτοκόλλου και διεκπεραίωσης του Δήμου Ωρωπού μέχρι την προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών και έως τις 14:30 μ.μ ή θα κατατεθούν, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου την ημέρα και έως την ώρα αποσφράγισης των προσφορών.

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα του Δήμου Ωρωπού, επί της Λ. Χαλκουτσίου 50, 190 15 Ωρωπός, στις 31 Ιουλίου 2015, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10.00πμ και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10.30πμ.

5.Δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή για τη συμμετοχή σε συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 143 του Ν.4281/2014 (άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 90 ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου μέσω του Κ.Α 25.7131.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2015. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Η συνολική προθεσμία παράδοσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις για τις οποίες προορίζεται, ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωρωπού.

 

Ωρωπός 24/07/2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΔΗΜ. ΡΟΥΣΣΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 150 επισκέπτες και κανένα μέλος