ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου
19004 - ΣΠΑΤΑ
Τηλ.: 213 2007313, 2132007318
Fαx: 210 6633311
Πληροφορίες: κ. Γκρέκας, κ. Λεοντάρη

 

ΕΡΓΟ : ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΣΠΑΤΩΝ

ΠΡΟΥΠ.: 18.749,45 € με Φ.Π.Α.

Σπάτα, 06/07/2015

Αρ.πρωτ. : 22472

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Σπάτων - Αρτέμιδος διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή μειοδοτική δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές η εκτέλεση του έργου: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΣΠΑΤΩΝ σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3669/08. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του ιδίου Νόμου, με συνολική κατά τον προϋπολογισμό της μελέτης δαπάνη 18.749,45 € (περιλαμβανομένου του ποσού για Φ.Π.Α. 23%).

1. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 28-07-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Σπάτων – Αρτέμιδος στα Σπάτα οδός Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ. 19004.

Η παραλαβή των προσφορών, μέχρι την ώρα αυτή θα γίνεται από τη επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού στα γραφεία του Δήμου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων Έργων ή κοινοπραξίες, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην τάξη τουλάχιστον Α1 στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 304,87 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 210 ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των πρόσφορων είναι 6 μήνες.

Όλα τα σχέδια και τεύχη της μελέτης βρίσκονται κατατεθειμένα στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες πριν την διεξαγωγή της Δημοπρασίας ήτοι μέχρι και την 23-07-2015 ημέρα Πέμπτη ώρα 14:00. Επίσης αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος, Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου, Τ.Κ. 19004, Σπάτα, τηλ. 213 2007313, κ. Γκρέκας & 2132007318 κ. Λεοντάρη.

ΣΠΑΤΑ, 06-07-2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 328 επισκέπτες και κανένα μέλος