ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Γ.Γ.Υ./ Γ.Δ.Υ.Κ.Υ./Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ.Α.Ε.Ε.)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ / Γενική Γραμματεία Υποδομών/ Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτιριακών Υποδομών/ Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ.Α.Ε.Ε.), Διεύθυνση: Φαναριωτών 9, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 114 71, Τηλ. 210-6424397, Φαξ : 210-6428085, E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., πληροφορίες   κα Μαρούλη Γεωργία.

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

II.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι «Μελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε λεκάνες απορροής περιοχής Μαραθώνα Αττικής και επικαιροποίηση μελετών διευθέτησης Ερασίνου» και ο τόπος της παροχής Νομός Αττικής.

 

II.1.1.   Σύντομη περιγραφή της σύμβασης :

Αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης είναι η μελέτη των απαιτούμενων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στις δύο, διακριτές υδρολογικά, λεκάνες στην περιοχή του Μαραθώνα, (Λεκάνη ρέματος Οινόης – Αγίας Τριάδος, Λεκάνη ρέματος Ραπεντώσας) και συγκεκριμένα:

(i) μελέτη των έργων ανάσχεσης στην ανάντη λεκάνη Οινόης – Αγ. Τριάδος

(ii) διευθέτηση και οριοθέτηση του (ενοποιημένου) ρέματος Οινόης και των κλάδων του, Καινούργιο και Σέχρι

(iii) επικαιροποίηση των μελετών διευθέτησης και οριοθέτηση του Σκόρπιου ρέματος και ρέματος Αγίου Αθανασίου, ανάντη των κατασκευασμένων τμημάτων των συλλεκτήρων του φράγματος Ραπεντώσας ,

(iv) επικαιροποίηση και ολοκλήρωση των υδραυλικών μελετών των συλλεκτήρων κατάντη του φράγματος Ραπεντώσας, Ρ1Α ανάντη και Ρ1 ανάντη, καθώς και εκπόνηση τευχών δημοπράτησης για τη διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου, μετά τις προβλεπόμενες επικαιροποιήσεις και οικονομοτεχνικές μελέτες, ώστε να υπάρχει η ωριμότητα δημοπράτησης.

Προεκτιμώμενη Αμοιβή:

α)Συνολική: 2.040.000,00 € (με ΦΠΑ)

β) Ανά Κατηγορία Μελέτης

Η συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή ανέρχεται σε 2.040.000,00 € (με ΦΠΑ) και επιμερίζεται σε επιμέρους προεκτιμώμενες αμοιβές:

1

1.037.451,80€

για μελέτη κατηγορίας 13

2

31.162,44€

για μελέτη κατηγορίας 10

3

13.925,21€

για μελέτη κατηγορίας 8

4

12.312,71€

για μελέτη κατηγορίας 9

5

156.192,98€

για μελέτη κατηγορίας 16

6

92.951,23€

για μελέτη κατηγορίας 20

7

165.457,23€

για μελέτη κατηγορίας 21

8

126.579,61€

για μελέτη κατηγορίας 27

9

22.503,38€

για μελέτη κατηγορίας 3

10

381.463,41€

για ΦΠΑ

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης : είκοσι τέσσερις (24) μήνες

Τμήμα ΙΙΙ Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πληροφορίες:

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις

Εγγύηση συμμετοχής :

Η εγγύηση συμμετοχής στη διαδικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 33.170,73 ευρώ (€) (αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ).

Εγγύηση καλής εκτέλεσης :

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής.

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (αρ. έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572). Η καταβολή της αμοιβής θα γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Ν.3316/2005.

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία σύμφωνα με το Ν.3316/2005.

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπόκειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 "Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών".

ΙΙΙ Β. 1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση των διαγωνιζόμενων αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 19 του τεύχους της Προκήρυξης του διαγωνισμού ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στο άρθρο 21 του ιδίου τεύχους .

2. Στο διαγωνισμό καλούνται α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύμπραξη ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα (Μελετητών ή Γραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005, στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις:

1.     στην κατηγορία μελέτης 13 , πτυχία τάξης Ε΄

2.     στην κατηγορία μελέτης 10, όλες οι τάξεις πτυχίων

3.     στην κατηγορία μελέτης 8, πτυχία τάξης ´ôĴŴ

4.     στην κατηγορία μελέτης 9, πτυχία τάξης ´ôĴŴ

5.     στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξης Γ΄Δ΄Ε΄

6.     στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχία τάξης Γ΄Δ΄Ε΄

7.     στην κατηγορία μελέτης 21, πτυχία τάξης Γ΄Δ΄Ε΄

8.     στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξης Γ΄Δ΄Ε΄

9.     στην κατηγορία μελέτης 3, πτυχία τάξης ´ôĴΕ

β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προαναφερθείσες ή

γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελματικά / Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/2005, ως εξής:

1.     Για την κατηγορία μελέτης 13, δύο τουλάχιστον στελέχη 12ετούς εμπειρίας, ένα στέλεχος 8ετούς εμπειρίας και 4 στελέχη 4ετούς εμπειρίας ,

2.     για την κατηγορία μελέτης 10 , ένα τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας,

3.     για την κατηγορία μελέτης 8 , ένα τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας,

4.     για την κατηγορία μελέτης 9 , ένα τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας,

5.     για την κατηγορία μελέτης 16 , ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,

6.     για την κατηγορία μελέτης 20 , ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,

7.     για την κατηγορία μελέτης 21 , ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,

8.     για την κατηγορία μελέτης 27 , ένα τουλάχιστον στέλεχος 12ετούς εμπειρίας,

9.     για την κατηγορία μελέτης 3 , ένα τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εμπειρίας.

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συνολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή αποκλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία μετέχει.

Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή / και σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης.

 

 

ΤΜΗΜΑ IV Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%)

2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης (βαρύτητα 40%)

3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%).

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού:

1. Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγράφων και πληροφοριών 03-09-2015 και ώρα 15:00, έναντι καταβολής δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 25,00 ΕΥΡΩ. Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία.

2. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 11-09-2015 και ώρα 10:00 π.μ., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

3. Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες.

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενστάσεις και προσφυγές (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, ήτοι στη Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ.Α.Ε.Ε.), από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν σχετικές πληροφορίες.

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν:

α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

β)   Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού και συγκεκριμένα:

β1. κατά του Πρακτικού Ι (Ελεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

β2. κατά του Πρακτικού ΙΙ (Αξιολόγηση Τεχνικών Προσφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες

β3. κατά του Πρακτικού ΙΙΙ (Αξιολόγηση Οικονομικών Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλησης των αντίστοιχων Πρακτικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. την 26-6-2015.

 

 

 

 

Αθήνα, 01-7-2015

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΕΕ

 

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β’ βΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 172 guests και κανένα μέλος