ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ                                                          
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 2/7/2015
Αρ. Πρωτ. 19017


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ-ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ)

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:

Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ-ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ) με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους από το Δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό , χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014.

Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 498.768,60€ (Α.Μ. 64/2015).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της άμεσης και πλήρους ηλεκτρονικής πρόσβασης στα τεύχη του διαγωνισμού.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 19/8/2015 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα : 24/8/2015 και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 28/8/2015.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ομάδων της προμήθειας είτε για κάθε ομάδα χωριστά. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι :

ΟΜΑΔΑ 1 «Προμήθεια πετρελαίου diesel κίνησης»: ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 3.847,24€
ΟΜΑΔΑ 2 «Προμήθεια βενζίνης Αμόλυβδης»: ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 207,79€

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.halandri.gr από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023842-4).

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 182 επισκέπτες και κανένα μέλος