ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου
Πληροφορίες : Αναστασία Σωτηρίου
Τηλ. : 2132023842-844
Χαλάνδρι 7/7/2015
Αρ. Πρωτ.19568


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε. 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Χαλανδρίου προκηρύσσει:

Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε. 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους από το Δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής κατά την ημέρα παράδοσης αυτού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό , χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014.

Συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 239.600,00€ (Α.Μ. 67/2015).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 31/7/2015 και ώρα 8:00π.μ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα : 5/8/2015 και ώρα 15:00μ.μ. Η Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 11/8/2015.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από πόρους του Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ ήτοι 1.947,97€.

Οι δαπάνες δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.halandri.gr .

(Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 213-2023842-4).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΜΕΩΝ(ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 183 επισκέπτες και κανένα μέλος