ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια
Τ.Κ. : 19010
Τηλ.: 2299320300
FAX: 2299048289
Πληροφορίες: Παπασωτηρίου Χρήστοs
ΚΑΛΥΒΙΑ 17/06/2015
Αρ. Πρωτ: 10471


ΠΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προκηρύσσει τη διενέργεια με διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΡΩΤΩΝ κλπ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ.>> συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας <<32.964,00€>> με ΦΠΑ 23%.

Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και με τις διατάξεις: Α)του αρθ. 2 παρ 12 του Ν.2286/95, Β)το αρθ. 23 παρ 4,5,6 της Κ.Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), Γ) του Ν.3463/06, Δ)την απόφαση του Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010 – ΦΕΚ 1789/12.11.2010, Ε)την απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. προμήθειες ποσού μικρότερου από 60.000,00€ χωρίς Φ.Π.Α, ΣΤ)τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», Ζ)τον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό του Δήμου, η πίστωση του ποσού 25.997.28€ με ΦΠΑ 23% σε βάρος του Κ.Α. 10-7134.001, του ποσού 3.967,98€ με ΦΠΑ 23% σε βάρος του Κ.Α. 10-7134.006 και ποσού 2.998,74€ με ΦΠΑ 23% σε βάρος του Κ.Α. 30-7134.001, συνολικού ποσού 32.964,00€ με ΦΠΑ 23%, τα ποσά είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του έτους 2015, Η)την υπ’ αριθ. 17/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας, Θ) την 172/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης, Ι)τις Τεχνικές Προδιαγραφές (αρ. μελ. 23/2015), Κ)την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού την ΤΡΙΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσουν και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό για ποσό <<536,00>> που αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς τον ΦΠΑ 23%.

Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Σαρωνικού (οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –ΚΑΛΥΒΙΑ, ταχ.Κώδ.19010) μέχρι την παραμονή του διαγωνισμού ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 9:30 μέχρι 10:00 π.μ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ
Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 213 επισκέπτες και κανένα μέλος