ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη 09/06/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 16549
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει την διεξαγωγή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 451.300,00 € με το Φ.Π.Α. σε εκτέλεση των υπηρεσιών για την «επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων – μοτοποδηλάτων του Δήμου έτους 2015-2016» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή η οποία προσδιορίζεται από τις προσφερόμενες εκπτώσεις των εργασιών των ομάδων, προσφερόμενη εργατοώρα κλπ.
 
Αριθμός μελέτης 26/2015, σύμφωνα με την 257/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 «περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Π.Δ. 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ» (είναι η παροχή υπηρεσίας επισκευή ή συντήρηση του οχήματος και όχι η πώληση αγαθών) εγ. Υπ. Οικον. Σ2144/192/ΠΟΛ/215/1987, το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» και συγκεκριμένα το άρθρο 29 και επόμενα.
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 451.300,00€ με Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισμός λήγει την 30/07/2015 και ώρα 15:00 μ.μ. (καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος)
Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης για την εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας.
 
Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών της υπηρεσίας είναι για ένα (1) έτος.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5% στον προϋπολογισμό για την επιμέρους ομάδα ή για τις επιμέρους ομάδες ή για το σύνολο των ομάδων ανάλογα με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου.
Οι ομάδες εργασιών που μπορούν να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι είναι δεκατέσσερις (14).
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για όλα τα σχετικά με τον διαγωνισμό έντυπα και δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΗΜΔΗΣ.
 
Πληροφορίες στα τηλ.2106662143 και 2106662150 (Αμαξοστάσιο Δήμου Παλλήνης)
 
Η δαπάνη για τις δημοσιεύσεις βαρύνει τον ανάδοχο.
 
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 543 επισκέπτες και κανένα μέλος