ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

1. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής προκηρύσσει

2. ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

 
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ»

3. Ο συνολικόςπροϋπολογισμός του έργου είναι 575.000,00 Ευρώ.

Στον προϋπολογισμό αναλυτικά περιλαμβάνονται:

ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

€ 407.119,90

ΓΕ & ΕΟ 18%

€ 73.281,58

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

€ 480.401,48

Απρόβλεπτα 15%

€ 72.060,22

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

€ 552.461,70

Αναθεώρηση

€ 22.538,30

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

€ 575.000,00

 

Δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α σύμφωνα με την ΠΟΛ 1253/10-12-2014 του Ν. 4281/14.

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία Υδραυλικών έργων με προϋπολογισμό 387.993,30 Ευρώ και ΗΛΜ έργων με προϋπολογισμό 164.468,40 Ευρώ (χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ).

4. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του της παραλίας Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής, Ν. Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, στο Λαύριο, μέχρι τις 02 Ιουλίου 2015, ημέρα Πέμπτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β’.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22920-22109, FAX επικοινωνίας 22920-26512, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα Ι. Ορφανίδου, Γεν. Διευθύντρια Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

5. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 07 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το άρθρο 6 του Ν. 3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την Τρίτη 07 Ιουλίου 2015, τότε θα διενεργηθεί την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ.

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ιδιοχείρως από τον νόμιμο εκπρόσωπο, κατά τα λοιπά όσον αφορά στην αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα είναι δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη.

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-13/Π.Δ.Ε. (αριθ. Έργου 5ο υποέργο του έργου με κωδικό MIS 365772).

7.   Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΥΜΕΔΙ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι

τάξεις 1η τάξη και άνω με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και τάξεις Α2 και άνω με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα στην κατηγορία ΗΛΜ ΕΡΓΩΝ.

β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΗΛΜ έργων του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, την τελευταία πενταετία παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο.

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25 %.

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύμπραξη τεχνικών εταιριών, αυτές για την υπογραφή του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με την μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο σύμφωνα με την νομοθεσία και συγκεκριμένα με το Ν. 3669/08.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΕΤΑΑ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, συνοδευόμενες από την μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα ύψους 11.049,23 Ευρώ οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν. 3669/08. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρότερη των 210 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού.

9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζεται σε 180 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσή της.

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ΠΕΝΤΕ (5) μήνες.

11. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Περ. Αττικής του ΕΣΠΑ 2007-2013. Δεν θα χορηγηθεί προκαταβολή.

12. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προσφορά τους, καθώς και τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ.2) με στοιχεία 2,3,4,5,6, και 7 της αναλυτικής διακήρυξης διατίθενται από την Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, στο Λαύριο, Τ.Κ 195 00, ΤΗΛ. 22920-22109.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής καταβάλλοντας τα έξοδα αναπαραγωγής τους με πραγματικά στοιχεία κόστους (20 ευρώ).

Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων στοιχείων και των υπαρχουσών μελετών, ερευνών κτλ., στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους, κατόπιν αιτήσεώς τους.

13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.

14. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22920 22109.

 
ΛΑΥΡΙΟ, 27 / 05 / 2015
 
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής
Κρητικός Σταύρος


Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 151 επισκέπτες και κανένα μέλος