Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες: Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131, 2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 2-6-2015
Aρ. Πρωτ.:   23088

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ»Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΦΟΡΑΣ», που αφορά την προμήθεια υδροφόρας όπως αναλυτικά αναφέρεται στην τεχνική μελέτη 15/2015 και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από τεχνοοικονομικής άποψης προσφορά.

ΕΙΔΟΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ
ΚΩΔ. CPV 34144212-7
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 107.000,00
ΦΠΑ 24.650,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ 131.650,00€ (Μετά στρογγυλοποίησης)


Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης),την Τεχνική Μελέτη με α/α 15/2015 και την με αρ. Πρωτ. 21371/22-5-2015

(ΑΔΑ : ΩΒΑΝΩΨΖ-ΝΥΔ) σχετική Διακήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 30-6-2015 και ώρα λήξης αποστολής των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ Τρίτη 2-6-2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Παρασκευή 5-6-2015

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τρίτη 30-6-2015 και ώρα 10:30

(*)Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

   Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης προ Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 2.140,00 €

Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου   www.vvv.gov.gr

Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 2132020131 Μπιτέλης Δημήτριος, 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
 
 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 185 επισκέπτες και κανένα μέλος