Περίληψη διακήρυξης για την Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού
 
ΑΔΑ:   6ΑΡ6ΩΞΚ_ΕΧΜ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη, 28-05-2015
Αρ. πρωτ.: 14941
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύσσει ότι την 17η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 35.928,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Aφορά την προμήθεια ογδόντα οκτώ (88) εφαρμογών λογισμικού.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 – Γέρακας Τ_Κ: 153_44) την παραπάνω ημέρα και ώρα. Aπαιτείται εγγυητική συμμετοχής ποσού 584,20 € (αν υποβληθεί προσφορά στο σύνολο των εφαρμογών).

Αντίστοιχα αν υποβληθεί για μέρος (μία ή περισσότερες ομάδες) των εφαρμογών ισχύει ο παρακάτω πίνακας:

―――――――――――――――

ΟΜΑΔΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α 172,00

Β 185,20

Γ 97,00

Δ 130,00

―――――――――――――――

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια,

http://Diavgeia.gov.gr (ιστότοπος), στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Παλλήνης.

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: 2106604617-682 ΦΑΧ: 210-6604615, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).

Ο Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 287 επισκέπτες και κανένα μέλος