ΑΔΑ: 67ΜΤΩΞΚ_ΕΤΧ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη, 28-05-2015
Αρ. πρωτ.: 14944

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης διακηρύσσει ότι την 16η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 29.704,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Aφορά την προμήθεια αδρανών υλικών συνολικής ποσότητας 2.150 m3.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –

Γέρακας Τ_Κ: 153_44 ) την παραπάνω ημέρα και ώρα. Aπαιτείται εγγυητική συμμετοχής ποσού 483,00 €.

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr, στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Παλλήνης.

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: 2106604617-682 ΦΑΧ: 210-6604615, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 129 επισκέπτες και κανένα μέλος