ΑΔΑ:   ΨΟΥ2ΩΞΚ_ΖΔΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη, 28-05-2015
Αρ. πρωτ.: 14930
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισμού


Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων», συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% & 23%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης, την 16η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών). Μετά τη λήξη της καθορισθείσας ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ήτοι 475,22

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr στο

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr, στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Παλλήνης.

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής

διαδικασίας, βαρύνει τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον

Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: 2106604617-682 ΦΑΧ: 210-

6604615, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 240 επισκέπτες και κανένα μέλος