ΑΔΑ: ΩΤΤ8ΩΛΝ-ΡΔΞ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
Μαρκόπουλο 19.5.2015
Αρ. Πρωτ. 7564
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ προκηρύσσει μειοδοτικό φανερό και προφορικό διαγωνισμό για τη μίσθωση ακινήτου στο Μαρκόπουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981, του Ν. 3463/2006 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 51541/19.12.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν συμμετοχή στη δημοπρασία μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, δηλαδή έως και την 1η Ιουλίου 2015, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καταθέτοντας αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου στην οποία θα περιγράφεται το ακίνητο που διατίθεται και όλα τα δικαιολογητικά που αναλυτικά περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Ειδικότερα ο Δήμος Μαρκοπούλου ενδιαφέρεται να μισθώσει κτίριο το οποίο αποτελείται από 1200 τ.μ. κατ’ ελάχιστον χωρίς παρέκκλιση, εκ των οποίων 300τ.μ. κατ’ ελάχιστον χωρίς παρέκκλιση θα πρέπει να είναι χώροι κύριας χρήσης, άμεσα συνδεδεμένοι λειτουργικά μεταξύ τους. Να αποτελείται από τρεις (3) το πολύ στάθμες, εκ των οποίων η μία (1) θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε ισογείου και μόνο μία (1) μπορεί να είναι υπογείου, ενώ θα πρέπει το εμβαδόν κάθε στάθμης να είναι 300 τ.μ. κατ’ ελάχιστον χωρίς παρέκκλιση.

Να αποτελεί ή να μπορεί άμεσα να αποτελέσει ανεξάρτητη οριζόντια ή κάθετη ή αυτοτελή ιδιοκτησία ή συνένωση πλήρων τέτοιων σαφώς καθορισμένων ως ενιαίο λειτουργικό σύνολο. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να εσυμπεριληφθούν στο ακίνητο προς μίσθωση τμήματα διαμερισμάτων, καταστημάτων, κατοικιών κλπ. κτιρίων, όταν αυτά συνδέονται άμεσα με τμήματα που δεν περιλαμβάνονται στο προς μίσθωση ακίνητο.

Στην περίπτωση συνένωσης περισσότερων της μίας ανεξάρτητων ιδιοκτησιών, θα πρέπει να αποδεικνύεται με κατάλληλη μελέτη ή δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μεταξύ τους.

Να διαθέτει τουλάχιστον οκτώ (8) καθορισμένες θέσεις στάθμευσης αποκλειστικής χρήσης, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες στη συνέχεια της παρούσης.

Να υφίσταται νομίμως ως χώρος καταστήματος (ή καταστημάτων) ή / και χώρος γραφείων ή / και διοίκησης ή / και χώρος συνάθροισης κοινού, σύμφωνα με τα εδάφια 3, 4, 5 και 10 της παραγράφου Β. του άρθρου 1 του Π.Δ./23.02.87 (ΦΕΚ-166/Δ/1987) ως ισχύει και τα αντίστοιχα άρθρα του Ν. 4269/14 ως ισχύει.

Αρμόδια Επιτροπή μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος με έγγραφο ή απόφασή του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα. Πληροφορίες για τη δημοπρασία καθώς και η αναλυτική διακήρυξη παρέχονται από το Δήμο Μαρκοπούλου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, τηλ. 22990 20000.

Ο Δήμαρχος

Σωτήρης Ι. Μεθενίτης

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 331 επισκέπτες και κανένα μέλος