ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη, 18-05-2015
Αρ. πρωτ.: 13224
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής συνοπτικού

(πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 3η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια μηχανογραφικού εντύπου, φακέλων (πρέσπαν) και κλασέρ» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.633,35 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Aφορά την προμήθεια Ομάδα Α: 50.000 διπλότυπων είσπραξης και 15.500 γραμματίων είσπραξης, Ομάδα Β: 1.000 φάκελοι με αυτιά και λάστιχο τύπου πρεσπάν και 100 κλασέρ πλαστικά διαστάσεων 8-32.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –

Γέρακας Τ_Κ: 153_44 ) την παραπάνω ημέρα και ώρα. Για την ομάδα Α απαιτείται εγγυητική συμμετοχής ποσού 161,30 €. Για την ομάδα Β δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής είτε η προσφορά γίνει επί του συνόλου των απαιτούμενων ειδών της μελέτης (για τις δύο ομάδες συνολικά), είτε μόνο για μία ομάδα.

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr, στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Παλλήνης.

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει τον ανάδοχο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

(τηλ: 2106604617-682 ΦΑΧ: 210-6604615, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.

Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).

O Δήμαρχος

Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 154 επισκέπτες και κανένα μέλος