ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : Σταύρος Τζιβιτζής
ΠΡΟΫΠ: 313.634,01 με Φ.Π.Α
Τηλ.: 22943.21033-21035
Φαξ : 22940 23481
Email:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Α.Π.: 4782/6.5.2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η οποία θα δοθεί ως εξής:

Α) Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού όπου θα βρίσκεται η έδρα το αναδόχου, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 5% και

Β) τη χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά (Ομάδα Ε)

για την εκτέλεση της δαπάνης «προμηθεια καυσιμων και λιπαντικων για την καλυψη των αναγκων κινησης των οχηματων και θερμανσης των εγκαταστασεων του δημου και των εποπτευομενων νομικων προσωπων αυτου οικονομικου ετους 2015», με αρ. πρωτ. μελέτης 3045/19-03-2015 συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης τρακοσίων δέκα τριών χιλιάδων, εξακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ενός λεπτού του ευρώ (313.634,01 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η χρηματοδότηση της υπηρεσίας θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου των Ν.Π.Δ.Δ και των Σχολικών Επιτροπών του υπάρχει δε εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου και των φορέων του για το έτος 2015.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία πενήντα δύο ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.
Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Η γλώσσα σύνταξης των προσφορών θα είναι η Ελληνική.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας, θα γίνουν σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις με όποια τροποποίηση αυτές ισχύουν σήμερα:

1. Το Π.Δ. 60/2007

2. Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»

3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»

4. Τον Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)

5. Τον Ν. 3852/2010

6. Τον Ν. 3886/2010

7. Τον Ν. 3548/2007

8. Τον Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ)

9. Τον Κανονισμό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013

10. Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. προμηθειών που πραγματοποιούνται με την ανάδειξη προμηθευτών – χορηγητών σε συνδυασμό με την Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη.

11. Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) με το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-12-12)

12. Τον Ν. 2362/1995

13. Το Π.Δ. 113/2010

14. Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»

15. Την Υ.Α. Π1/2390/2013

16. Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

17. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 1 (ένα) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 2.549,87 Ευρώ, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα ή ομάδες ειδών της μελέτης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν σχετικά με την ανωτέρω προμήθεια από το Γραφείο Προμηθειών (κ. Τζιβιτζή Σταύρο) οδός Αραφηνίδων Αλών 12 και στα τηλέφωνα 2294321033 - 2294321035 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΙΣΤΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 357 επισκέπτες και κανένα μέλος