ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙOΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ»
 

               Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας της με α/α 31/2015 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου για την υπηρεσία «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΠΕΥΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ», προϋπολογισμού 29.999,70€ και πιο συγκεκριμένα :
 
Α/Τ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)  

ΣΥΝΟΛΟ (€)

1

Ψεκασμός με βιολογικό φυτοπροστατευτικό προϊόν για την καταπολέμηση της πιτυοκάμπης

1

Τεμ.

(Πεύκο)

3.365

6,00

20.190,00

2

Κοπή και κάψιμο κουκουλιών

2

Τεμ.(Κουκούλι)

1.000

1,80

1.800,00

3

Προστασία φοινικοειδών με εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών σκευασμάτων.

3

Εφαρμογή

(Εξήντα (60) φοίνικες επί τέσσερις (4) επαναλήψεις)

240

10,00

2.400,00

 
   Η υπηρεσία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80,του Ν. 3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) , του Π.Δ. 346/98 ,όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 60/07, του Π.Δ 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α') όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Ν. 3557/2007, το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), του Ν. 4281/2014 όπως αυτός ισχύει, την Τεχνική Μελέτη με α/α 31/2015 και την με αρ. Πρωτ. 9441/10-3-2015 (ΑΔΑ : 76Υ2ΩΨΖ-Ρ18) σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την ΔΕΥΤΕΡΑ 18-5-2015με ώρα έναρξης του διαγωνισμού 10.00 π.μ. και ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών 10.30 π.μ, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την ημερομηνία που είναι ορισμένος , λόγω κωλύματος ή έλλειψη απαρτίας της επιτροπής και εφόσον συντρέχουν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγοι ανωτέρω βίας ή σε περίπτωση αναβολής της πραγματοποίησης του διαγωνισμού για άλλους σοβαρούς λόγους, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επομένη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα.
 
   Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. , ήτοι ποσό 487,80 €.
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης με κόστος 5 € από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, καθημερινά από Δευτέρα 4-5-2015 και ώρες 8.30-13.00 , Τηλ.: 2132020131 , 2132019955.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΤΕΙΣΤΕ εδω

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 307 guests και κανένα μέλος