ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη, 27-04-2015
Αρ. πρωτ.: 10929
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
 
Διεξαγωγής συνοπτικού
(πρόχειρου) διαγωνισμού
 
Ο Δήμαρχος Παλλήνης,
 
Διακηρύσσει ότι την 11η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 20.676,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.
Aφορά την προμήθεια 32 ηλεκτρονικών υπολογιστών και 2 εκτυπωτών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –Γέρακας Τ_Κ: 153_44 ) την παραπάνω ημέρα και ώρα. Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (336,20 €).
 
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr, στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Παλλήνης.
 
Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής διαδικασίας, βαρύνει τον ανάδοχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: 2106604617-682 ΦΑΧ: 210-6604615, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).
 
Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Η. Ζούτσος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 210 επισκέπτες και κανένα μέλος