Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με την επωνυμία « Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμων Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού – Αργυρούπολης και  με διακριτικό τίτλο « ΚΕ.ΠΡ.Α.Γ.Ε.Α» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ  (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών) , προκηρύσσει δύο (2) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου (ψυχολόγου  ή κοινωνικού λειτουργού  ή  πτυχιούχου Φ.Π.Ψ)  προκειμένου να στελεχώσει το Κέντρο Πρόληψης Γλυφάδας..

Απαιτούμενα προσόντα

•    Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής της ημεδαπής ή αντίστοιχο ισότιμο της αλλοδαπής
•    Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας κατά προτίμηση της αγγλικής
•    Γνώση χρήσης Η/Υ


           Επιθυμητά προσόντα:

•    Μεταπτυχιακό  ή διδακτορικό τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τη σχολική κοινότητα, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ή  την συμβουλευτική.
•    Επαγγελματική εμπειρία ή πρακτική  σε σχετικούς φορείς με την ψυχική  υγεία κατά προτίμηση Κέντρα Πρόληψης

•    Θεραπεία ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη σε κάποια θεραπευτική μέθοδο

•    Εκπαίδευση ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη σε κάποια θεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού κατά προτίμηση εκπαίδευση στην εμψύχωση ομάδων  παιδιών και εφήβων


           Επισημάνσεις:

           Για τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό απαιτείται άδεια  
           ασκήσεως επαγγέλματος.
           Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να
           προσκομίσουν πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ
           για τη βεβαίωση της ισοτιμίας ή πράξη αναγνώρισης
           επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνώρισης
           Επαγγελματικής ισοτιμίας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
         
 Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν:
•    Βιογραφικό σημείωμα
•    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
•    Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
•    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων ξένης γλώσσας.
•    Επικυρωμένο πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση γνώσης χρήσης Η/Υ.
•    Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται.
•    Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας  στο οποίο να φαίνεται το είδος της παραχθείσας εργασίας, ο φορέας και η χρονική διάρκεια της παροχής της  ως εξής:
•    Είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παραχθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
•    Είτε με ομοίου περιεχομένου βεβαίωση ελληνικής η αλλοδαπής δημόσιας αρχής.
•    Είτε με όμοια βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου σε συνδυασμό πάντοτε και με το κύριο βιβλιάριο ασφάλισης, αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παραχθείσας εργασίας.
•    Αποδεικτικά της πρακτικής όπου υπάρχει στο οποίο να φαίνεται η χρονική διάρκεια της παροχής.
•    Αποδεικτικό του φορέα εκπαίδευσης
   


Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στο Κέντρο Πρόληψης  Γλυφάδας, οδός Ελ. Βενιζέλου & Ηρακλείου 19, Γλυφάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00 π.μ. με 13.00.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-9601364.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών με βιογραφικό σημείωμα από   2 Μαΐου  2015 και θα διαρκέσει  είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και το μέγιστο των επιθυμητών προσόντων  θα δώσουν συνέντευξη σε ημερομηνία που θα τους ανακοινωθεί.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί από το Δ.Σ της  ΚΕΠΡΑΓΕΑ, στην οποία θα συμμετάσχει και εκπρόσωπος του ΟΚΑΝΑ.
                                       Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. του «ΚΕ.ΠΡ.Α.Γ.Ε.Α»
                                         
 Ιωάννης Κωνσταντάτος
                                              


Δήμαρχος Ελληνικού - Αργυρούπολης

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 201 επισκέπτες και κανένα μέλος