Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18
Ταχ. Κώδικας: 166 73, Βούλα
Πληροφορίες:Μπιτέλης Δ.-Ασημακόπουλος Α.
Τηλ: 213-2020131,2132019955
Fax: 213-2020059
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
www.vvv.gov.gr
Βούλα: 20/4/2015
Aρ. Πρωτ.: 15527
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ), ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Κ.Α.Π.Η ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»
Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ), ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Κ.Α.Π.Η ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ , ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» που αφορά αφενός την προμήθεια ειδών τροφίμων σίτισης (παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, αρτοζαχαροπλαστείου, ελαιόλαδου και κατεψυγμένων ειδών) για να καλύψει τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών, που ανήκουν στον Οργανισμό Άθλησης Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής (ΟΑΠΠΑ), τις ανάγκες λειτουργίας του Κοινωνικού Ξενώνα Ενηλίκων Βουλιαγμένης και του κυλικείου των ΚΑΠΗ, αφετέρου την προμήθεια γάλακτος που δικαιούται το προσωπικό του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και με κριτήριο κατακύρωσης:
 
1. για τα ελαιόλαδα και αυγά, είδη οπωροπωλείου, είδη κρεοπωλείου και τα είδη κατεψυγμένων (ιχθυοπωλείου-λαχανικών-κρέατα) (Ομάδες Β, Γ, Δ, ΣΤ, Ζ και Η), το ενιαίο μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους κάθε ομάδας την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του τμήματος εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 και
 
2. για τα είδη αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου και του παντοπωλείου (πλην ελαιόλαδα-αυγά) (Ομάδες Α, Ε και Θ), η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της κάθε ομάδας.
Οι συγκεκριμένες ποσότητες είναι οι εξής:
Ομάδα Α (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) 135 είδη προϊόντων
Ομάδα Β (ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) 52 είδη προϊόντων
Ομάδα Γ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ) 9 είδη προϊόντων
Ομάδα Δ (ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) 11 είδη προϊόντων
Ομάδα Ε (ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) 10 είδη προϊόντων
Ομάδα ΣΤ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ) 5 είδη προϊόντων
Ομάδα Ζ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ) 2 είδη προϊόντων
Ομάδα Η (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΚΡΕΑΤΑ) 2 είδη προϊόντων
Ομάδα Θ (ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ) 3 είδη προϊόντων
 
O συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 229.000,00 € (μετά στρογγυλοποίησης) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) και επιμερίζεται ως εξής:
58.685,76€ , (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την Ομάδα Α
16.938,76€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ), για την Ομάδα Β.
2.384,09€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την Ομάδα Γ.
21.051,98€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την Ομάδα Δ.
15.596,55€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την Ομάδα Ε.
7.252,33€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την Ομάδα ΣΤ.
3.228,53€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την Ομάδα Ζ.       
871,07€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την Ομάδα Η
76.106,19€, (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), για την Ομάδα Θ
 
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ. αρ. 11389/93 απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07(Κ.Π.Δ), του Π.Δ.60/07, του Ν.3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), την Τεχνική Μελέτη με α/α 9869/12-3-2015 και την με αρ. Πρωτ. 13958/6-4-2015 σχετική Διακήρυξη.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 19-5-2015 και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και λήξης παράδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.
 
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία είκοσι δύο (22) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της ΥΑ Π1/2390/2013.
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
 
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά για οποιαδήποτε από τις βασικές ομάδες της μελέτης.
 
   Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης προ Φ.Π.Α., ήτοι ποσό 1.861,79 € ή για κατάθεση προσφορά ανά ομάδα ήτοι:
Ομάδα Α   :   1.173,72 €
Ομάδα Β   :     338,78 €
Ομάδα Γ   :   47,68 €
Ομάδα Δ   :   421.04 €
Ομάδα Ε   :   311,93 €
Ομάδα ΣΤ :   145,05 €
Ομάδα Ζ   :   64,57 €
Ομάδα Η : 17,42 €
Ομάδα Θ : 1.522,12 €
 
Παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου   www.vvv.gov.gr και στην Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr.
 
Πληροφορίες για τα τεύχη του διαγωνισμού στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις ώρες 8.30-15.00, Τηλ.: 2132020131 Μπιτέλης Δημήτριος, 2132019955 Ασημακόπουλος Άγγελος.
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
           
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ     
       
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 276 επισκέπτες και κανένα μέλος