ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            
Λ. Συγγρού 15-17, 117 43
Τηλ: 213 2063776
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:
1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ) για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Β ΦΑΣΗ» με προϋπολογισμό 242.000,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.
 
2. Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με την μελέτη αναλύεται σε (δαπάνη εργασιών): Δαπάνη Εργασιών:                                                               144.286,64
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.18%):   25.971,60
Απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.18%):               25.538,74
Αναθεώρηση:             951,00
Φόρος Προστιθέμενης
Αξίας:       45.252,03
 
3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις   12/ 05/2015 ημέρα TΡITH και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α.(17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.
 
4. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην: Α2 και άνω τάξη (άρθρο 59 Ν.4278/14)για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
 
5. Γίνονται δεκτές επίσης αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.
 
6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 μέσω Π.Δ.Ε. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης 6%0 του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν.2166/93 (ΦΕΚ137/Α/24-8-93) καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν 4013/2011, ως ισχύει σήμερα.
 
7. Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν.3669/08 (κατ’εφαρμογή του άρθρου 242 παρ,3 του Ν.4072/12-ΦΕΚ 86Α/11-4-2012), με μέγιστο ποσοστό 5% επί της σύμβασης.
 
8. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3.934,96 ΕΥΡΩ, κατατίθεται από τους διαγωνιζόμενους κατά τους όρους του άρθρου 157 παρ.1 περίπτωση (α) του Ν.4281/2014 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της.
 
9. Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3669/08 (ΚΔΕ).
 
10. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφο-
ρές δεν επιτρέπονται.
 
11. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την μελέτη σε τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 
12. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, (κατά την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) για διάστημα έξι                μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.
 
13. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της  Περιφέρειας Αττικής.
 
Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132005360, 2132005330, FAX επικοινωνίας 2132005359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Ιφιγένεια Χαντζανδρέου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη 07 Μαϊου 2015.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 123 guests και κανένα μέλος