ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Ανώνυμη Εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Ανακαίνιση – Επισκευές στο Γυμνάσιο Σπάτων" με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. «Προϋπολογισμός». Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό «Οικοδομικά», (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό «ΗΜ», (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα Γραφεία της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. - Τμήμα Τευχών, Διαγωνισμών & Συμβάσεων (Φαβιέρου 30, ημιόροφος) κατά τις ώρες 09.00 μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι την προηγούμενη του Διαγωνισμού Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τριάντα (30) με Φ.Π.Α. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5272445, FAX επικοινωνίας 210-5272204 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα Κομιώτη Γεωργία. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την «Δημοπρασία» ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα Γραφεία της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών (οικοδομικά-Η/Μ) που αποτιμώνται με κατ' αποκοπή τιμήματα (αρθρ. 7 του Ν. 3669/08).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) ημεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη «ΕΔΕΟΙΚ»στην κατηγορία οικοδομικών έργων, τάξη «ΕΔΕΟΙΚ»στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων,

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

γ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια τάξη και κατηγορία, αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην «ΕΔΕΟΙΚ» τάξη για έργα οικοδομικά και στην «ΕΔΕΟΙΚ» τάξη για έργα ηλεκτρομηχανολογικά (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους «Εγγυητική»και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου.

                                                                                         

Αθήνα, 22 Απριλίου 2015    

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Ηρακλής Κ. Δρούλιας

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 162 επισκέπτες και κανένα μέλος