ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΩΔ. ΦΟΡΕΑ :   24960
Χαλάνδρι     22 / 4/ 2015
Αριθ. Πρωτ:     10160      
                                            
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
Ο Δήμος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ασφαλτόστρωση και Διαμόρφωση – Διάνοιξη οδών» Α.Μ. 3/2015, με προϋπολογισμό 800.000,00€ με ΦΠΑ και με Κ.Α. 30.7323.01.
 
Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και στην κατηγορία με προϋπολογισμό 650.406.50€ (συμπεριλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ , απρόβλεπτα και αναθεώρηση)
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού από την έδρα της υπηρεσίας στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Αγ. Γεωργίου 34 και Φ. Λίτσα, μέχρι την Πέμπτη 14/05/2015.
 
Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης δύναται να γίνει σε ψηφιακή μορφή (CD) με αντικαταβολή ποσού δύο (2,00) Ευρώ, εκτός αν επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213 2023989 -980, FAX επικοινωνίας 213 2023805, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κος Π. Ζωγράφος και κα Μ. Γιαννακοπούλου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/05/2015, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.
 
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.  
 
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.008,13 €. και με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Το έργο χρηματοδοτείται από τα ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 254 guests και κανένα μέλος