ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αθηνών & Ρήγα Φεραίου Καλύβια Τ.Κ. : 19010
Τηλ.: 2299320300 - FAX: 2299048289                                                                   
ΚΑΛΥΒΙΑ 23/ 04/ 2015
Πληροφορίες: Παπασωτηρίου Χρήστοs                                  
Αρ. Πρωτ. 5699
                                      
     ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Σαρωνικού Αττικής προκηρύσσει τη διενέργεια με διαδικασία πρόχειρου διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ»συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας <<65.089,14€>> συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
 
Η δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους.
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα:
 
 
1. Την παρούσα διακήρυξη
 
2. Τις διατάξεις:
2.1. Του ΕΚΠΟΤΑ, Υ.Α 11389/23-03-93 ΦΕΚ 185Β.
2.2. Του Ν. 3463/06 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
2.3. Του Ν. 2286/95 (Προμήθειες Δημ. Τομέα κ.λ.π.)
2.4.Tης απόφασης Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας Π1/3305/2010-ΦΕΚ1789/12.11.2010.
2.5.Tης απόφασης του Υπ. Ανάπτυξης περί εφαρμογής του Ε.Π.Π. [σύμφωνα με την οποία εξαιρούνται από το Ε.Π.Π. προμήθειες κάτω των 60.000,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)].
2.6.Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.7 Της Υ.Α. 79400/2490 (ΦΕΚ 496/Β/16.06.1989) «Ελαστικά οχημάτων».
2.8 Της Υ.Α. 29871/2622/24-8-92 (ΦΕΚ 589/Β/30.09.1992) «Ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και εγκατάσταση τους σ΄ αυτά, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 31ης Μαρτίου 1992.»
 
3) Tον υπό εκτέλεση προϋπολογισμό του Δήμου στους Κ.Α.10-6263.002, Κ.Α.15-6263.002, Κ.Α. 20-6263.002, Κ.Α.25-6263.002 ,Κ.Α.30-6263.002, Κ.Α. 35-6263.002,
και Κ.Α.70-6263.002,
 
4) Την υπ’ αριθ. 17/15 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνει την διενέργεια της προμήθειας,
 
5) Tην 113/15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έγκριση μελέτης και ψήφιση πίστωσης,
 
6) Tις Τεχνικές Προδιαγραφές (αρ. μελ. 16/2015),
 
7) Την ανάγκη του Δήμου για τη σχετική προμήθεια.
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Σαρωνικού την Δευτέρα 4 Μαΐου 2015 και ώρα 11:00π.μ. ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
 
Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την διακήρυξη θα πρέπει να προσκομίσουν και εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό ποσού, που αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.4281/14ΦΕΚ 160/08-08-2014 τεύχος Α).
 
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο Δήμο Σαρωνικού (οδός Αθηνών & Ρήγα Φεραίου –ΚΑΛΥΒΙΑ, ταχ.Κώδ.19010) μέχρι την παραμονή του διαγωνισμού ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού από ώρα 10:30 μέχρι 11:00π.μ.]
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ
 
 
                                                                                    

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 66 guests και κανένα μέλος