ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                               ΑΔΑ: ΨΩΞΣΩΞΚ_ΔΥΙ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Παλλήνη, 15-04-2015
Αρ. πρωτ.: 9945

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής συνοπτικού

(πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης

Διακηρύσσει ότι την 24η Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «αμοιβή για την παραγωγή, εμφακέλωση, εκτύπωση & αποστολή λογαριασμών ύδρευσης» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 45.756,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –Γέρακας Τ_Κ: 153_44 ) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους επτακοσίων σαράντα ευρώ (740,00 €).

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή www.promitheus.gov.gr πύλη, στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.palini.gr, ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr, στον εγχώριο τύπο και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Δήμου Παλλήνης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

(τηλ: 2106604617-682 ΦΑΧ: 210-6604615, αρμόδιοι υπάλληλοι κ.

Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΤΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 618 επισκέπτες και κανένα μέλος