ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
«Εξοπλισμός Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο. Τ. 619 Δ. Ε. Γέρακα»
Αρ. Προμ. 30/2014
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 138.180,66 Ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 23%)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμαρχος Παλλήνης προκηρύσσει ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την κατηγορία 1 και συμφερότερη προσφορά για την κατηγορία 2 για την προμήθεια με τίτλο : «Εξοπλισμός Νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο. Τ. 619 Δ. Ε. Γέρακα», αρ. προμ. 30/2014, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 113/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 138.180,66Ευρώ με Φ.Π.Α. 23%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στο Δημoτικό Κατάστημα Παλλήνης στο Γέρακα, επί της οδού Ιθάκης 12, την 24η Απριλίου 2015, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών 10:00π.μ. και ώρα λήξης την 10:30π.μ..

Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το (2%) επί του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.

Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία έντυπα, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Πληροφορίες: Σταματία Τσούκα τηλ: 210.66.04.715.

Ο Δήμαρχος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 222 επισκέπτες και κανένα μέλος