ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Λαυρεωτικής:
 
Προκηρύσσει διαγωνισμό με το Σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του N.3669 για την εκτέλεση του έργου:
«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο κτίριο του Δημαρχείου Λαυρίου»
 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται σε 354.497,00Ευρώ, με ΦΠΑ 23% και συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες:
 
α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ προϋπολογισμού 165.383,83 Ευρώ (με ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα) και
 
β) Η/Μ προϋπολογισμού 122.692,71 Ευρώ (με ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα)
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής (οδός Λ. Σουνίου 37 ) την Τρίτη 28/ 04/2015 στις 10.00 π.μ.
 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός δεν διενεργηθεί την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής με πράξη της Προϊσταμένης Αρχής.
 
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
α.      Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά.
 
β.      Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
 
γ.      Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
 
Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους , υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
 
Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.
 
Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ.
 
Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, εκτός Φ.Π.Α, ήτοι στο ποσό των 5.764,18 ΕΥΡΩ. Θα έχει δε χρόνο ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς μέχρι και την Πέμπτη 23/04/2015, από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Επίσης μπορούν να ενημερωθούν για τα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου από την ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής: www.lavreotiki.gr.
 
Φυσικό αντικείμενο του Έργου:
 
Αντικείμενο της Μελέτης Εφαρμογής αποτελούν οι ακόλουθες εγκαταστάσεις και εργασίες:
 
1.      Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους με αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων ανοιγόμενων με διπλούς υαλοπίνακες και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις για εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμών.
2.   Μόνωση Δώματος με U 0,45 W/m2K
3.      Αποκατάσταση Χρωματισμών εξωτερικών με χρήση θερμοανακλαστικών βαφών
4.      Ισχυρά ρεύματα κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου
5.      Ασθενή ρεύματα κτιρίου
6.      Φωτισμός εσωτερικών χώρων (φωτοτεχνία)
7.      Θέρμανση και ψύξη κτιρίου
8.      Αποχέτευση (συμπυκνώματα κλιματιστικών)
 
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) μέρες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη»( ΣΑΕ 2014 ΣΕ 06180008)
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής.
 
Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την οικονομική επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.
                                
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
 
 
 
Δημήτρης Λουκάς

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 174 επισκέπτες και κανένα μέλος