ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Ταχ.Δ/νση: ΙΘΑΚΗΣ 12 - ΓΕΡΑΚΑΣ
Τ.Κ. 153 44
Τηλέφωνο:210-6662143 - 6662150
Fax : 210-6032898
Αρ. Πρωτ: 8893/31.03.2015


Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού
για την allhnhs
και των Νομικών του Προσώπων έτους 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ
Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Παλλήνης και των
Νομικών του Προσώπων έτους 2015 συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 953.152,50
€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι ποσότητες και η αξία ανά CPV είναι:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
CPV
ΕΙΔΟΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΛΙΤΡΑ ΕΝΔ.ΤΙΜΗ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΦΠΑ
23%
09132100-4

ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95
RAN 52.500,00 1,400 73.500,00
09134200-9

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΣ
465.045,50 1,200 558.054,60
09135100-5

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
247.383,00 1,300 321.597,90

ΔΑΠΑΝΗΠΡΙΝ ΦΠΑ
23% 774.920,73

ΦΠΑ23% 178.231,77
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
ΗΜΕ ΦΠΑ23%
953.152,50

Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί από τους προϋπολογισμούς του Δήμου
Παλλήνης και των Νομικών του Προσώπων , αναλυτικά ο προϋπολογισμός κάθε
φορέα με ΦΠΑ 23% είναι :

Κ.Α
.
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
2015
ΔΑΠΑΝΗ
2016
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΥΣ
10.6641.0003

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων( 2015) 8.409,34 3.080,66 11.490,00
10.6643.0004

Προμήθεια καυσίμων για
θέρμανση και φωτισμό ( 2015) 10.793,80 6.676,20 17.470,00
15.6641.0004

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων( 2015) 4.158,42 1.721,58 5.880,00
20.6641.0005

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων( 2015) 217.947,97 82.052,03 300.000,00
25.6641.0004

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων( 2015) 29.638,06 12.861,94 42.500,00
25.6644.0003

Προμήθειακαυσίμωνκαι λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες (2015) 2.077,21 922,79 3.000,00
30.6641.0004

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων( 2015) 17.658,51 6.026,49 23.685,00
35.6641.0004

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων( 2015) 5.925,66 1.964,34 7.890,00
35.6644.0004

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
λοιπές ανάγκες ( 2015) 4.652,00 1.898,00 6.550,00
40.6641.0004

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για
κίνηση μεταφορικών μέσων( 2015) 1.975,00 875,00 2.850,00
ΣΥΝΟΛΑ 303.235,97 118.079,03 421.315,00

β)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:
Κ.Α
.
ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗ
2015
ΔΑΠΑΝΗ
2016
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΥΣ
10.6641.0001

Προμήθεια καυσίμων για κίνηση
μεταφορικών μέσων 933,33 466,67 1.400,0
0
15.6643.0001
 
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση
192.959,73 96.479,87 289.439,60
ΣΥΝΟΛΑ 193.893,06 96.946,54 290.839,60

γ)ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
Κ.Α
.
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015 ΔΑΠΑΝΗ
2016
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΥΣ

Προμήθειαπετρελαίου
θέρμανσης 16.019,10 81.980,10
97.999,20
ΣΥΝΟΛΑ 16.019,10 81.980,10 97.999,20

δ)ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
Κ.Α
.
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015 ΔΑΠΑΝΗ
2016
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΥΣ
Προμήθειαπετρελαίου
θέρμανσης 16.019,10 81.980,10
97.999,20
ΣΥΝΟΛΑ 16.019,10 81.980,10 97.999,20

ε)ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Κ.Α
.
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΑΠΑΝΗ
2015 ΔΑΠΑΝΗ
2016
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΤΟΥΣ
15.6643.0001
Προμήθειαπετρελαίου
θέρμανσης 7.355,70 37.644,30
45.000,00
ΣΥΝΟΛΑ 7.355,70 37.644,30 45.000,00

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναιαποδεκτή με
βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη
χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες , θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν το ίδιο ακριβώς
ποσοστό έκπτωσης για κάθε είδος καυσίμου και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

Η έκπτωση δίδεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά
μέση τιμή χονδρικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή προκύπτει
από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας Εμπορίου της
Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι
και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν. 4257/14.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. την Τρίτη 26/05/2015 και ώρα 11.00’.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα6/04/2015και ώρα 12
πμ. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Δευτέρα 25/05/2015
και ώρα 10:00μμ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την
Τρίτη2/6/ 2015 και ώρα 11:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό παρέχεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, συνεταιρισμούς, ενώσεις προμηθευτών ή κοινοπραξίες
αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι ανωτέρω απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.-Διαδικτυακή
πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία εγγραφής.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο
των ειδών των καυσίμων για όλους τους φορείς ή για το σύνολο τους ανά φορέα.
Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει να συνοδεύεται
από εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Παλλήνης, ύψους 1% της
προϋπολογισθείσης δαπάνης προ ΦΠΑ των προσφερόμενων ειδών.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της με
δικαίωμα παράτασης της σύμβασης δύο μηνών,μετά από εισήγηση της επιτροπής
αξιολόγησης του διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ και έγκριση του
Δημοτικού Συμβουλίου για το Δήμο ή αντίστοιχα του Διοικητικού Συμβουλίου για τα
Νομικά Πρόσωπά του.

Ο προμηθευτής ή οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση, θα
κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής
εκτέλεσης, υπέρ του Δήμου και του κάθε Νομικού Προσώπου ξεχωριστά ή
συνολικά για όλους τους φορείς, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% επί της
συμβατικής αξίας προ Φ.Π.Α.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στο
www.palini.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση από την
ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και
στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αποστολή προκαταρκτικής δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έγινε την 30/3/2015.

Ο Δήμαρχος Παλλήνης
Αθανάσιος Ζούτσος

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 280 επισκέπτες και κανένα μέλος