ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          
ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Καλύβια
Τ.Κ. :           19010
Τηλ.: 2299320317
FAX: 2299048289
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Πληροφ.:  Ράπτης Χαράλαμπος                                                          ΚΑΛΥΒΙΑ      31  / 3    / 2015
Αρ. Πρωτ.   4580           
Προϋπολογισμός: 455.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
 Προκηρύσσει  διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της νόμιμα διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης εκάστου είδους του τμήματος εμπορίου του Π.Ε. κεντρικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 455.000,00 με ΦΠΑ (369.918,70 χωρίς ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  Ο   διαγωνισμός   θα   πραγματοποιηθεί   με   χρήση   της   πλατφόρμας   του   Εθνικού   Συστήματος Ηλεκτρονικών  Δημοσίων Συμβάσεων      (ΕΣΗΔΗΣ)      μέσω  της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  μέχρι την 15/5/2015 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 σε  ηλεκτρονικό  φάκελο.             
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται μια (1) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και συγκεκριμένα την 18/5/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμοδίων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας αρχής.
Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31/12/2015.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1.Όλα τα φυσικά πρόσωπα(Έλληνες ή Αλλοδαποί).2. Όλα τα νομικά πρόσωπα.3.Συνεταιρισμοί και 4.Ενώσεις ή Κοινοπραξίες προμηθευτών.
Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ).
Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας . Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική.
 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύει κάθε προσφορά .
α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% (δύο  τοις εκατό), επί της συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς  Φ.Π.Α. δηλαδή 7.398,37 Ευρώ (επτά χιλιάδες τριακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα επτά λεπτά).
Οι προδιαγραφές και η ποιότητα των καυσίμων θα πρέπει να είναι σύμφωνες με αυτές που ακολουθούνται στα κρατικά διυλιστήρια και προορίζονται για την κίνηση των αυτοκινήτων και τη θέρμανση των κτιρίων.
 Οι προσφορές ισχύουν επί ποινή αποκλεισμού χωρίς καμία αλλαγή και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση αποδοχής των διαγωνιζομένων για παράταση τότε οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.  
 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
 Ο Δήμος μπορεί με έγγραφη γνωστοποίηση προς τους διαγωνιζόμενους να ζητήσει τη παράταση ισχύος των προσφορών δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο συνολικά δώδεκα (12) μηνών. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να απαντήσουν εντός τριών (3) ημερών και σε περίπτωση σύμφωνης γνώμης τους θα πρέπει να ανανεώσουν τις εγγυητικές επιστολές τους σε περίπτωση που δεν ισχύουν για τυχόν παρατάσεις.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει αιτιολογημένα απαραίτητη τη συνέχιση του διαγωνισμού.
Αν ο Δήμος κρίνει ασύμφορες τις προσφορές ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται, χωρίς το δικαίωμα από τον μειοδότη να προβάλει καμία αξίωση.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής μέχρι λήξεως της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η χρηματοδότηση είναι από ιδίους πόρους του Δήμου και των φορέων του. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.
Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στο υλικό του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαρωνικού  
www.saronikoscity.gr και στην Διαδικτυακή πύλη
 www.promitheus.gov.gr


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΩΦΡΟΝΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 269 επισκέπτες και κανένα μέλος