ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ Ε Σ Ο Γ Α Ι Α Σ»
Μαρκόπουλο 26 Μαρτίου 2015
Αρ. Πρωτ: 442

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ) ΕΝΤΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΛΑΚΙ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική, φανερή και προφορική Δημοπρασία η παραχώρηση απλής χρήσης χώρου (κτιρίου αναψυκτηρίου και στεγασμένου πέριξ αυτού χώρου) εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, συνολικού εμβαδού 117 τ.μ., εντός της Πλαζ Αυλακίου Πόρτο Ράφτη Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής, για τη λειτουργία Αναψυκτηρίου. Ο προς παραχώρηση χώρος αποτελείται από τον κυρίως χώρο του κτιρίου (αναψυκτηρίου), εμβαδού 24,84 τ.μ. και στεγασμένο πέριξ αυτού χώρο, εμβαδού 92,16 τ.μ. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Η παραχώρηση απλής χρήσης αφορά την περίοδο από την 1η Μαΐου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, από 08.00-20.00. Το αντάλλαγμα της παραχώρησης θα καταβάλλεται τμηματικά, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων (170.000) ευρώ, όπως ορίστηκε με το υπ’αριθμ. 407/ 20-3-2015 πρακτικό της Εκτιμητικής Επιτροπής για την εκμίσθωση ακινήτων του ΔΛΤΜΜ, για το σύνολο της διάρκειας ισχύος της παραχώρησης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να

προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από την κατακύρωση της παρούσας δημοπρασίας εγγυητική επιστολή καλής τήρησης των όρων της παραχώρησης διάρκειας έως την 31.12.2017, αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Ως εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ σε ανεπιφύλακτη εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή σε Γραμμάτιο Παρακατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την καλή εκπλήρωση των όρων συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Μ. Τετάρτη 8η Απριλίου 2015 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία, παρέχονται καθημερινά από το Γραφείο του ΔΛΤΜΜ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου - Σκοπελίτη 1, Τηλέφωνο: 22990 /20183 FAX: 22990/20182). Αντίγραφο της Διακήρυξης με το πλήρες περιεχόμενο και τους αναλυτικούς όρους αυτής, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαρκοπούλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.markopoulo.gr και χορηγείται ή αποστέλλεται (σε ηλεκτρονική μορφή ή εντύπως, με δαπάνη του ενδιαφερομένου) στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι τις 12.00 της ημέρας της διεξαγωγής της Δημοπρασίας.

Μαρκόπουλο, 26 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας

Ιωάννης Πολίτης

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 166 επισκέπτες και κανένα μέλος