ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
Μαρκόπουλο     19-3-2015
Αρ. Πρωτ.   4158

ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 52140,84€ (πλέον ΦΠΑ 23% 11992,39€)
 
Ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας: Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά για την : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 52140,84 € πλέον ΦΠΑ 23% 11992,39€, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 7/2015 θεωρημένη μελέτη του Δήμου Μαρκοπούλου. Ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την ΥΑ 11389/93, το Ν.2286/95, το Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, Ν.4281/2014 καθώς και τις λοιπές ερμηνευτικές προς αυτές εγκυκλίους.
 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας την 27η ΜΑΡΤΙΟΥ 2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 08:30πμ – 09:00πμ (πέρας κατάθεσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
 
Στον Διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οίκοι που κατασκευάζουν, εισάγουν ή εμπορεύονται τα πιο πάνω είδη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
Εγγύηση συμμετοχής 2% (1042,82€) της συνολικής προϋπολογισθείσης τιμής της υπ αριθμ 7/2015 μελέτης της Τ.Υ. χωρίς ΦΠΑ 23%, του Δήμου, σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που θα απευθύνεται προς τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας .
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν το τεύχος της μελέτης και των όρων της διακήρυξης από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:30πμ – 13:00μμ στο τηλ 2299020000.
 
Ο Δήμαρχος
ΣΩΤΗΡΗΣ Ι. ΜΕΘΕΝΙΤΗΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 569 επισκέπτες και κανένα μέλος