ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

                                                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού

Ο Δήμαρχος Παλλήνης, Διακηρύσσει ότι την 27η Μαρτίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. θα διεξαχθεί συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «αμοιβή για την παραγωγή, εμφακέλωση, εκτύπωση & αποστολή λογαριασμών ύδρευσης» προϋπολογιζόμενης δαπάνης 46.008,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Παλλήνης (Ιθάκης 12 –

Γέρακας Τ_Κ: 153_44 ) την παραπάνω ημέρα και ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ύψους 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (άνευ ΦΠΑ), ήτοι 876,00 €.

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ), ενώ περίληψή της θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια, στον ιστότοπο http://Diavgeia.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www. palini.gr και στον εγχώριο Tύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: 210-66 04 617 ΦΑΧ: 210-66 04 615, αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Σπηλιοπούλου – κ. Αθανασίου).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΖΟΥΤΣΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 119 επισκέπτες και κανένα μέλος