ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ            
Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 15-17, Τηλ: 213 2063776

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, διακηρύττει ότι:

1.     Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» του άρθρου 6 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ), για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ Ε.Ο. 32 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ - ΑΝΩ ΣΟΥΛΙ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (19,6ΧΛΜ.)», με προϋπολογισμό 1.000.000,00ΕΥΡΩ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

2.     Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με την μελέτη αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών                                                                                                                                                                596.809,85€

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.)                   107.425,77€

Απρόβλεπτα ( ποσοστού 15% επί της δαπάνης

εργασιών και του κονδυλίου Γ. Ε.+ Ο.Ε.)                                              105.635,34€

Αναθεώρηση                                                                                                                                                                              3.137,16€

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας                                                                          186.991,87€

3.     Ο προϋπολογισμός προσφοράς περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες εργασιών:

     Ομάδα A:   ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ- ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, δαπάνης 509.600,83

     Ομάδα Β:     ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, δαπάνης 87.209,02

4.     Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 24-03-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την προαναφερόμενη ημέρα, οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν με FAX.

5.     Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: α) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ σύμφωνα με τον Ν. 4281/2014. β) Κ/ξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εφόσον ανήκουν: στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

6.     Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1ητάξη και άνω του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) και σύμφωνα με τον Ν. 4281/2014.

7.     Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

8.     Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3669/08(ΚΔΕ) και η σύναψη της σχετικής σύμβασης υπάγεται στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων του άρθρου 33 του ιδίου Νόμου.

9.     Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής του Ειδικού φορέα 05072 Αν. Ατ. Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού με ΚΑΕ 97810501501 και ύψους 1.000.000,00Ευρώ.

10.  Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 16.260,20ΕΥΡΩ αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ε.Τ.Α.Α. σύμφωνα τα οριζόμενα του άρθρου 157 παρ. 1α) του Ν. 4281/2014 και απευθύνεται είτε στην Υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στον φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της.

11.  Κριτήριο για την ανάθεση του έργου είναι η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3263/2004.

12.  Το έργο συνίσταται από την κατηγορία εργασιών Οδοποιϊας των οποίων η δαπάνη είναι 809.870,97€ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

13.  Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των εργασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπράτησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

14.  Η διάρκεια του έργου ορίζεται από την μελέτη σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

15.  Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά την διάταξη του άρθρου 24 παράγραφος 2 του Ν. 3669/2008, για το διάστημα 9 μηνών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών.

16.  Δικαιολογητικά για την τεχνική ικανότητα απαιτούνται μόνο για τις αλλοδαπές Εργ. Επιχειρήσεις που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., στις οποίες δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών.

17.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής

Όλα τα τεύχη της μελέτης (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) βρίσκονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, 17οχλμ. Λ. Μαραθώνος στην Παλλήνη (2ος όροφος) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132005360, 2132005330, FAX επικοινωνίας 2132005359, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Ζλατάνη Κυριακή όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι 2 ημέρες πριν την ημέρα της δημοπρασίας και τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ήτοι μέχρι και Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015.

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 431 επισκέπτες και κανένα μέλος