ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής δ ι α κ η ρ ύ σ ε ι

 

την επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα προσφοράς, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας για την εκτέλεση των εργασιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΚΑ 19 08 05 ΤΗΣ ΕΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» προϋπολογισμού δημοπράτησης: 125.000 Ευρώ πλέον το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Π.Δ 28/80, τον Ν. 3463/06 και το Ν. 2362/95 και τα εκτελεστικά του διατάγματα όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 24/03/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στο Λαύριο.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

·       φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή τα μέλη τους (επί κοινοπραξιών):

1.     προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., και είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του κράτους

2.     προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ή κράτη που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε.Ε. και είναι εγγεγραμμένα σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά Μητρώα του αντίστοιχου κράτους ή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο

·       Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο

·       Σε περίπτωση ενώσεων ή Κοινοπραξιών δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Τα μέλη της Ένωσης ή της Κ/ξίας ευθύνονται έκαστο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση του έργου

Απαραίτητη προϋπόθεση η στελέχωση με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό και ανάλογη εμπειρία σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και διαχείριση ιλύος.

   Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρέπει να κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 6.250,00 Ευρώ οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) μέρες.

Χρόνος λειτουργίας και συντήρησης του έργου ΕΝΝΕΑ (9) μήνες.

   Τα σφραγισμένα έντυπα στα οποία θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη της αναλυτικής διακήρυξης διατίθενται από την Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω τεύχη μέχρι την Παρασκευή 20/03/2015, με καταβολή των εξόδων παραγωγής όλων των τευχών, που ανέρχονται σε πενήντα (50) ΕΥΡΩ.

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυδρομικώς τα διατιθέμενα στοιχεία της δημοπρασίας, αφού προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω Υπηρεσία, πέραν της αναφερομένης στην ανωτέρω παράγραφο, δαπάνης παραγωγής και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο.

   Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στο Λαύριο όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22920-22109.

Λαύριο 25/02/2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 121 επισκέπτες και κανένα μέλος