ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Ημερ. 19-2-2015
Αριθμ Πρωτ: 6679
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
 
 
 
Προκηρύσσει
τη διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά για την υπηρεσία:
«ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ»,
προϋπολογισμού 61.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)
 
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης, Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 , Βούλα, Τ.Κ. 16673, Τηλ. 213 2020131,2132019955 , Φαξ : 213 2020059.
 
Είδος διαγωνισμού: Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά.
Αντικείμενο διαγωνισμού: Η επιλογή Αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών και την προμήθεια των αγαθών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Μέρος Α΄ της Διακήρυξης, με στόχο την προώθηση και προβολή των επιχειρήσεων του Δήμου με την χρήση εξειδικευμένου Δημοτικού portal. Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο συγχρηματοδότησής του από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» που έχει ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υλοποιείται από τον Δήμο Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης ως Δικαιούχο της πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 483864. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων του Έργου. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου.
 
Προϋπολογισμός: Εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (61.500,00€) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) και θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 00-6142.004, του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης μέσω της χρηματοδότησης κατά 100% από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή).
 
Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο: Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ Α΄ 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ», του Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α΄ 19), «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και τις λοιπές διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β΄ της Διακήρυξης.
 
Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών: Οι Υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 16 /3 /2015 και ώρα <10. 30> στην έδρα του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Γραφείο Πρωτοκόλλου, (Κωνσταντίνου Καραμανλή 18 , Βούλα, Τ.Κ. 16673). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.
 
Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού: Η παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού μπορεί να γίνει καθημερινά από τις 23 /2 /2015 έως τις 15 /3 /2015 και ώρες <09. 00-14. 00> από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βάρης-Βούλας- Βουλιαγμένης με κόστος πέντε (5) ευρώ. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης και στο διαδίκτυο στον ιστότοπο http://www.vvv.gov.gr , για τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχομένου της οποίας ουδεμία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή. Σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν ή αποστέλλουν τα στοιχεία τους.
 
Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης: Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς ή/και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 10 / 3 / 2015. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσοι έχουν παραλάβει τη Διακήρυξη, το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.
 
Δικαίωμα συμμετοχής: Έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω, σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, τα οποία:
 
- είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες,
 
- δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στην παροχή υπηρεσιών παρόμοιων με αυτές του παρόντος διαγωνισμού.
 
- πληρούν τους όρους, που καθορίζονται στις παραγράφους 2.1, 2.4, και 2.5 του Τεύχους Β΄.
 
Εγγυήσεις: Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού χιλίων ευρώ, 1.000,00 ευρώ (2% του προϋπολογισμού εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ.), με χρονική ισχύ για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
 
Ισχύς προσφορών: Ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για τρεις (3) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς παρατείνεται υποχρεωτικά, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, για διάστημα ακόμη τριών (3) μηνών.
 
Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες επί ποινή αποκλεισμού.
 
Γλώσσα σύνταξης προσφορών : Ελληνική. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.
 
Ημερομηνία Διαγωνισμού : Η ημερομηνία διαγωνισμού ορίζεται η 16 / 3 /2015 μέρα <Δευτέρα> και ώρα έναρξης ορίζεται η <10. 00> και ώρα λήξης της αποδοχής προσφορών η <10. 30>, στο Δημοτικό Κατάστημα Βούλας, Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Κωνσταντίνου Καραμανλή 18. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο διαγωνισμός δεν διενεργηθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, τότε θα επαναληφθεί την επομένη την ίδια ημέρα και ώρα.
 
Διάρκεια σύμβασης: Διάρκεια τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που θα οριστεί κατά την υπογραφή της Σύμβασης ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του Αντικειμένου.
 
Τρόπος Πληρωμής – Κρατήσεις: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Μέρος Β΄ της Διακήρυξης είτε με χορήγηση προκαταβολής τριάντα τοις εκατό (30%) του συμβατικού τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά την υπογραφή της Σύμβασης, έναντι ισόποσης Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής, είτε το σύνολο του συμβατικού τιμήματος, μετά την οριστική παραλαβή του Έργου.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 197 επισκέπτες και κανένα μέλος