Παλλήνη 19/02/2015
Αρ. πρωτ.:140

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου


Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης ύστερα από την υπ’ αριθ. 31/2015 απόφαση του Δ.Σ. (και σύμφωνα με την έγκριση με αρ. πρωτ. οικ. 51545/30-12-2014 ( ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/223/29205/29-12-2014 ΠΥΣ:33/2006) εγκριτική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Οικονομικών περί σύναψης συμβάσεων Ι.Δ. Ο.Χ. και ΣΜΕ.), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, είκοσι έξι (26) άτομα για την κάλυψη αναγκών των πολιτιστικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου & Αριστείδου, Τηλ. επικοινωνίας: 210-6619937, ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την Τρίτη 24-02-2015 και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες με αποκλειστική προθεσμία έως και την Πέμπτη 5-03-2015.


Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση συστημένης αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛ.ΤΑ. διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φέρουν ακέραια την ευθύνη της έγκαιρης παραλαβής τους εντός των προαναφερόμενων χρονικών περιθωρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναλυτική περιγραφή θέσεων, δικαιολογητικά και προσόντα αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» της Επιχείρησης.


Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π.

Αθανάσιος Ζούτσος
Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 174 επισκέπτες και κανένα μέλος